ÜÄT

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH ÜLDISED ÄRITINGIMUSED

1. Kehtivusala, mõistete määratlused

1.1 Veebipoodi haldab Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Saksamaa LV, (edaspidi: „pakkuja“). Kõikidele meie veebipoes pakutavate kaupade, nende juurde kuuluva(te) tarviku(te) ja kulumaterjalide (edaspidi kokku „kaubad“) tellimustele, tarnetele ja lepingutele kehtivad pakkuja ja kliendi vahel eranditult ainult alljärgnevad üldised äritingimused.

1.2 Kaupade esitlus meie veebipoes on suunatud eranditult ainult tarbijatele BGB § 13 tähenduses (edaspidi: „klient“). Kaupade müük toimub eranditult ainult isiklikuks kasutamiseks. Kaupade edasimüük ärialases tegevuses on keelatud.

1.3 Omandatud kaupade tööndusliku ja ärialase edasimüügi korral ilma pakkujapoolse eelneva nõusolekuta kohustute iga rikkumisjuhtumi kohta tasuma meiepoolse õiglase hinnangu järgi määratava ja vaidluse korral vastava kohtu poolt kontrollitava lepingutrahvi.

1.4 Kaupade müük toimub eranditult ainult kodumajapidamise jaoks tavapärastes kogustes, kui tootekirjelduses ei ole toodud teisi andmeid.


2. Lepingu sõlmimine

2.1 Kaupade esitlus veebipoes ei ole veel pakkumine lepingu sõlmimiseks. Te saate kaupu pakkuja sortimendist välja valida ja neid nupuga „Ostukorv“ niinimetatud elektroonilisse ostukorvi koguda. Te esitate oma tellimuse edastamisega („maksekohustuslik tellimine“) meile pakkumise lepingu sõlmimiseks. Enne tellimuse ärasaatmist saate andmeid igal ajal muuta ja vaadata, sellega on teil ka võimalik avastada ja korrigeerida võimalikke sisestusvigu. Taotlust saab anda ja edastada siiski üksnes juhul, kui olete märkeruudu „Nõustun üldiste äritingimustega“ aktiveerimise teel käesolevate lepingutingimustega nõustunud ja need sellega oma tellimusse lisanud.

2.2 Seejärel saate sõnumi, mis kinnitab tellimuse kohalejõudmist ja sisaldab selle üksikasju (tellimuse kinnitus). See sõnum on teile siiski vaid informatiivne teave tellimuse kohalejõudmise ja selle sisu kohta ning ei ole veel pakkumise vastuvõtmine pakkuja poolt. Ostuleping jõustub alles siis, kui saadame teile arve. Arve saatmine on teie pakkumise meiepoolne vastuvõtmine ning sellega meie tellimuse kinnitus. Kauba saatmine toimub pärast arve tasumist. Kauba saatmist kinnitame täiendava sõnumiga (saatmise kinnitus). Tarbijana on teil võimalik kasutada taganemisõigust vastavalt alltoodud taganemisjuhendile (käesolevate ÜÄT punkt 10).


3. Lepinguteksti salvestamine

Pakkuja küll salvestab lepinguteksti ja tellimisandmed, kuid need ei ole turvakaalutlustel siiski püsivalt sidusrežiimis allalaaditavad. Vastuvõtukinnitus ja tellimuse kinnitus sisaldavad kõiki olulisi tellimisandmeid ning muud lepinguteksti. Lisaks sellele on teil võimalik üldisi äritingimusi ning kõiki sisestatud andmeid tellimistoimingu ajal brauseri prindifunktsiooniga välja printida või brauseri salvestusfunktsiooniga salvestada.


4. Tarnimine

(1) Kui ei ole märgitud teisiti, toimub tarnimine pakkuja asukohast kliendi poolt esitatud tarneaadressile postisaadetisena. Kui vastava kauba kohta ei ole esitatud teist tarnetähtaega, võib tarneaeg Saksamaa piires toimuvate tarnete korral olla kuni 5 tööpäeva pärast tellimuse kinnitamist ja ostuhinna eest tasutava makse täielikku laekumist pakkujale. Tarnete korral väljaspool Saksamaad, eriti pakkide puhul, võib tarneaeg olla kuni 10 tööpäeva. Kui teie poolt valitud kaup ei ole ajutiselt enam saadaval, siis teavitab pakkuja teid sellest viivitamatult tellimuse kinnituses. Kui kaup ei ole püsivalt tarnitav, loobub pakkuja vastuvõtukinnitusest ja arve saatmisest. Sel juhul leping ei jõustu.

(2) Tellimusi saab veebipoest aadressil http://www.kompernass.com hetkel tarnida ainult järgmistesse riikidesse:

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Taani
 • Saksamaa
 • Soome
 • Prantsusmaa (välja arvatud Prantsusmaa ülemeredepartemangud)
 • Kreeka
 • Suurbritannia
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Horvaatia
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Rootsi
 • Šveits
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Hispaania (välja arvatud Kanaarid, Ceuta ja Melilla)
 • Tšehhi
 • Ungari

Küprosele ja Maltale tarneid ei toimu.

(3) Kui kaubad tarnitakse kohale ilmsete transpordikahjustustega, siis esitage palun selliste vigade kohta kättetoimetajale koheselt reklamatsioon ja võtke võimalikult kiiresti meiega ühendust aadressil: info@kompernass.de või meie teenindusportaali kaudu. Reklamatsiooni või ühenduse võtmise puudumine ei mõjuta mingil määral teie seadusega kehtestatud tagatisnõudeid. Samas aitavad need meil esitada meiepoolseid nõudeid kauba vedajale või transpordikindlustusele.


5. Hinnad ja saatekulud

(1) Kõik hinnad sisaldavad vastavat seadusega kehtestatud käibemaksu.

(2) Lisaks ostuhinnale kannab klient tasumisele kuuluvad tarne- või saatekulud ja need nimetatakse kaupade esitlusel eraldi.

(3) Tarnete korral väljaspool Saksamaad võivad üksikjuhtudel lisanduda täiendavad maksud või tasud (nt tollimaksud). Tasumine toimub nendel juhtudel mitte pakkujale, vaid vastavatele tolli- või maksuametitele.


6. Makseviisid ja viivitus

(1) Tasumine toimub ettemaksuna. Te võite tasuda ülekande, PayPali või krediitkaardi (Visa, Master Card, Amex) abil.

(2) Ostuhinna tasumine peab toimuma 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

(3) Pakkujal on õigus viivituse korral võtta iga hoiatuse eest viivitustasu: teise hoiatuse eest määratakse tasu summas 5,00 € (sisaldab käibemaksu), kolmanda hoiatuse eest tasu summas 10,00 € (sisaldab käibemaksu). Teile on õigus tõestada kahju puudumist või väiksema kahju tekkimist. See ei puuduta seadusest tulenevaid viiviseid.


7. Omandireservatsioon

(1) Kauba omandiõigus kuulub kuni ostuhinna täieliku tasumiseni pakkujale.

(2) Teiepoolse lepinguvastase käitumise korral, eelkõige makseviivituse korral, valede andmete esitamisel teie krediidivõimelisuse kohta või kui esitatakse avaldus pankrotimenetluse algatamiseks, on pakkujal – vajadusel pärast tähtaja seadmist – õigus lepingust tagasi astuda ja kaup välja nõuda, juhul kui teie ei ole oma kohustusi veel üldse või veel mitte täielikult täitnud.


8. Väljaandmisest keeldumise õigus

Kliendil on väljaandmisest keeldumise õigus ainult juhul, kui vastunõue põhineb samal lepingusuhtel.


9. Tootjavastutus puuduste esinemisel, garantii

(1) Pakkuja vastutab puuduste esinemisel vastavalt selle kohta kehtivatele õigusaktidele. See ei puuduta pakkuja vastutust vastavalt punktile 10.

(2) Garantii kehtib ainult juhul, kui see on selgesõnaliselt vastava kauba tellimuse kinnituses antud.

10. Vastutus

(1) Pakkuja vastutab piiramatult teie ees kahjutasunõuete korral, mis tulenevad vigastustest elule, kehale, tervisele või oluliste lepingukohustuste tahtlikust või jämeda hooletuse tõttu rikkumisest ning muude kahjude eest, mis tulenevad pakkuja tahtlikust või jämedast hooletusest tulenevast kohustuste rikkumisest. See kehtib ka juhul, kui eelnimetatud rikkumised on tekitanud pakkuja seaduslik esindaja või täideviija. Olulised lepingukohustused on need, mille täitmine on lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud.

(2) Kui oluliste lepingukohustuste rikkumine on põhjustatud lihtsalt hooletusest, vastutab pakkuja teie ees ainult lepingule tüüpiliste eeldatavate kahjude eest, välja arvatud juhul, kui tegemist on kliendi kahjutasunõuetega elu, keha või tervise kahjustamise korral.

(3) Lõike 1 ja 2 piirangud kehtivad ka pakkuja seadusliku esindaja või täideviija suhtes, kui nõuded esitatakse vahetult nende vastu.

(4) See ei mõjuta tootevastutuse seaduse tingimusi.

(5) Lõikest 1 ja 2 tulenevad vastutuse piirangud ei kehti, kui pakkuja on puudust salakavalalt varjanud või andnud asja seisundi kohta garantii. Sama kehtib juhul, kui pakkuja ja teie olete sõlminud asja seisundi kohta kokkuleppe; selleks on siiski vajalik eraldi kirjalik kokkulepe pakkuja ja teie vahel.

(6) Muus osas välistab pakkuja oma vastutuse, see kehtib ka kaudsete kahjude kohta.

(7) Kui esitate kaudsete kahjude kohta nõude, mis on tekkinud muul vallasajal kui puudulik kaup, olete kohustatud saatma selle vallasasja kahjustuste kontrollimiseks pakkujale. Pärast pakkujapoolse kontrollimise lõpetamist saadab pakkuja selle teise vallasasja omal kulul kliendile tagasi.

11. Tarbija taganemisõigus ja taganemisjuhend

(1) Kui olete tarbija, on teil kaugturundustehingu korral põhimõtteline seaduslik taganemisõigus, millest pakkuja teavitab alljärgnevalt seadusliku näidisvormi abil. Taganemisõiguse erandid on reguleeritud lõikes (2). Lõikes (3) asub lepingust taganemise näidisvorm.

Taganemisjuhend

Taganemisõigus

Teil on õigus sellest lepingust neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjendust esitamata taganeda.

Taganemisõiguse tähtaja pikkus on neliteist päeva alates päevast, kui teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole ekspediitorfirma, on võtnud kauba oma valdusse. Kui kaubad tarnitakse ühe ühtse tellimuse raames eraldi, on taganemisõiguse tähtaja pikkus neliteist päeva alates päevast, kui teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole ekspediitorfirma, on võtnud viimase kauba oma valdusse. Kauba mitme osasaadetisena tarnimisel on määravaks viimase osasaadetise või viimase osa valdusse võtmine.

Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate meid üheselt mõistatava avaldusega oma lepingust taganemise otsusest teavitama (nt posti teel saadetud kirja, e-posti või telefaksi abil).

Kontaktaadress:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksamaa
E-post: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefaks: 02327/3018-100
Te võite kasutada lisatud lepingust taganemise näidisvormi, kuid see ei ole siiski kohustuslik.

Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate meile teate oma taganemisõiguse kasutamisest enne taganemistähtaja möödumist.

Te võite kasutada lisatud lepingust taganemise näidisvormi, kuid see ei ole siiski kohustuslik.

Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate meile teate oma taganemisõiguse kasutamisest enne taganemistähtaja möödumist.

Taganemise tagajärjed

Kui taganete sellest lepingust, peame me teile tagasi maksma kõik saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et olete valinud mõne teise tarneviisi kui meie poolt pakutud soodsaima standardtarne), viivitamatult ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates sellest päevast, kui teie teade käesolevast lepingust taganemise kohta meieni jõudis. Tagasimakseks kasutame me sama maksevahendit, mida te kasutasite esialgses tehingus, välja arvatud juhtudel, kui teiega on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti; mitte ühelgi juhul ei arvestata teile selle tagasimakse eest tasusid. Me võime tagasimaksest keelduda, kuni me ei ole kaupu uuesti tagasi saanud või kuni olete tõendanud, et olete kaubad tagasi saatnud, olenevalt sellest, milline on varasem ajahetk.

Te peate kaubad meile tagasi saatma või üle andma viivitamatult ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, kui teavitasite meid sellest lepingust taganemisest. Sellest tähtajast on kinni peetud, kui saadate kaubad enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja möödumist ära.

Teie kannate kaupade tagasisaatmise vahetud kulud. Te peate kaupade võimaliku väärtuse vähenemise hüvitama ainult juhul, kui see väärtuse vähenemine on tingitud kaupadega nende seisundi, omaduste ja talitluse kontrollimiseks mittevajalikust teiepoolsest ümberkäimisest.

~ Taganemisjuhendi lõpp ~

(2) See taganemisõigus ei kehti kaugturunduslepingute korral suletud kaupade tarnimisel, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni seisukohalt tagastamiseks sobivad, kui nende turvaelement on pärast tarnimist eemaldatud.

(3) Lepingust taganemise näidisvorm

(Kui soovite lepingust taganeda, siis täitke palun ära see vorm ja saatke tagasi.)

Saaja

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksamaa

E-post: info@kompernass.de
Telefaks: 02327/3018-100

Käesolevaga taganen/taganeme (*) minuga/meiega (*) alljärgnevate kaupade(*) ostmiseks / alljärgnevate teenuste (*) osutamiseks sõlmitud lepingust
Tellitud (*)/saadud (*)
Tarbija(te) nimi (nimed)
Tarbija(te) aadress
Tarbija(te) allkiri (ainult paberkandjal esitamise korral)
Kuupäev (*)


Kriipsutage mittevajalik läbi.

12. Viide andmetöötlusele

Teavet andmekaitse kohta leiate rubriigist „Andmekaitse“ aadressil www.kompernass.com.

13. Kohaldatav õigus

Kehtib Saksa õigus. Kokku on lepitud Bochumis asuvate kohtute mitteeksklusiivne jurisdiktsioon. See tähendab, et saate esitada käesolevate müügitingimustega seotud nõuded, mis tulenevad tarbijaid kaitsvatest standarditest, valikuliselt nii Bochumis/Saksamaal kui ka selles ELi liikmesriigis, kus te elate. Kui olete ELis asuva alalise elukohaga tarbija, rakendub lisaks sellele ka teie elukohariigi õiguse kohustuslikest määrustest tulenev kaitse.

14. Lõpptingimus

Kui mõni käesolevate üldiste äritingimuste säte peaks osutuma mittetoimivaks, ei puuduta see ülejäänud sätete kehtivust.

- ÜLDISTE ÄRITINGIMUSTE LÕPP -

JUHISED AKUDE JÄÄTMEKÄITLUSE KOHTA

Seoses akude ja patareide - edaspidi nimetatud patareid - turustamisega patareisid sisaldavate seadmete tarnimisel, oleme kohustatud juhtima teie tähelepanu järgnevale: Te olete lõpptarbijana kohustatud kasutatud patareid tagasi andma. Te saate vanad patareid, mis on või olid meil uute patareidena sortimendis, anda tasuta tagasi meie saateaadressile. Patareidel kujutatud sümbolitel on järgmine tähendus: Läbikriipsutatud prügikonteiner tähendab, et patareid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Prügikonteineri sümboli lähedal asub ohtliku aine keemiline tähis. „Cd“ tähendab, et patarei sisaldab rohkem kui 0,002 massiprotsenti kaadmiumi. „Pb“ tähendab, et patarei sisaldab rohkem kui 0,004 massiprotsenti pliid. „Hg“ tähendab, et patarei sisaldab rohkem kui 0,0005 massiprotsenti elavhõbedat.

 

Viimati vaadatud
 • |