Προϊόν αφαίρεσης αλάτων

Προϊόν αφαίρεσης αλάτων
6,99 € * 9,99 € * (30,03% αποθηκευμένο)
Περιεχόμενο: 2 Stück

περιλ. ΦΠΑ. προσθ. έξοδα αποστολής

4,95€ Έξοδα αποστολής

Άμεσα έτοιμο προς αποστολή, χρόνος παράδοσης περ. 5-7 εργάσιμες ημέρες

  • 331445/ZU01
  • 331445
  • SEM 1100 B3
  • Durgol
Entkalker für Espressomaschine (2er Set) SEM 1100 B3 περισσότερα
Πληροφορίες προϊόντος "Προϊόν αφαίρεσης αλάτων"

Entkalker für Espressomaschine (2er Set) SEM 1100 B3

Einordnung nach CLP-Verordnung

Symbole
GHS07: dickes Ausrufezeichensymbol GHS07: dickes Ausrufezeichensymbol
H-Sätze H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
EUH-Sätze EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P-Sätze P302 + P352: Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501A: : Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Είδατε τελευταία
  • |