Δικαίωμα ανάκλησης

Δικαίωμα ανάκλησης του καταναλωτή και οδηγίες περί ανάκλησης

(1) Εσείς ως καταναλωτής έχετε κατά κανόνα νόμιμο δικαίωμα ανάκλησης κατά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής πώλησης εξ αποστάσεως, για το οποίο ενημερώνεται στη συνέχεια ο προμηθευτής όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. Οι εξαιρέσεις από το δικαίωμα ανάκλησης ορίζονται στην Παράγραφο (2). Στην Παράγραφο (3) υπάρχει ένα δείγμα εντύπου ανάκλησης.

Οδηγίες περί ανάκλησης

Δικαίωμα ανάκλησης

Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσης σύμβασης εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς αιτιολόγηση.

Η προθεσμία ανάκλησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο αναφερόμενο από εσάς πρόσωπο, που δεν είναι μεταφορέας, αποκτήσατε το προϊόν στην κυριότητά σας. Εάν, στα πλαίσια ενιαίας παραγγελίας, τα προϊόντα αποστέλλονται ξεχωριστά, η προθεσμία ανάκλησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο αναφερόμενο από εσάς πρόσωπο, που δεν είναι μεταφορέας, αποκτήσατε το τελευταίο προϊόν στην κυριότητά σας. Σε περίπτωση αποστολής ενός προϊόντος σε μερικές αποστολές, η απόκτηση νομής της τελευταίας μερικής αποστολής ή του τελευταίου τεμαχίου είναι καθοριστικής σημασίας.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησής σας πρέπει , μέσω σαφούς διευκρίνισης, να μας ενημερώσετε σχετικά με την απόφασή σας για ανάκληση της σύμβασης (π.χ. με ταχυδρομική επιστολή, email ή Φαξ).

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Γερμανία
Email: info@kompernass.de
Τηλέφωνο: 02327/3018-0
Φαξ: 02327/3018-100

Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα εντύπου ανάκλησης, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό.

Για τη διατήρηση της προθεσμίας ανάκλησης αρκεί η έγκαιρη αποστολή της γνωστοποίησης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Στην περίπτωση ανάκλησης της παρούσας σύμβασης έχουμε την υποχρέωση άμεσης επιστροφής όλων των πληρωμών που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση των επιπρόσθετων εξόδων που προκύπτουν εάν έχετε επιλέξει διαφορετικό τρόπο αποστολής από τον στάνταρ προσφερόμενο, ευνοϊκό από εμάς τρόπο παράδοσης) και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα, κατά την οποία λάβαμε τη γνωστοποίησή σας σχετικά με την ανάκληση αυτής της σύμβασης. Για αυτή την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αυτή την επιστροφή χρημάτων. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή μέχρι να μας επιστραφούν τα προϊόντα ή έως ότου προσκομίσετε απόδειξη της επιστροφής των προϊόντων, αναλόγως τι από τα δύο θα λάβει χώρα νωρίτερα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μας επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα άμεσα και εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιείτε την ανάκληση της σχετικής σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται όταν αποστέλλετε τα προϊόντα πριν το πέρας δεκατεσσάρων ημερών.

Αναλαμβάνετε τα άμεσα έξοδα της επιστροφής των προϊόντων. Για μια ενδεχόμενη υποτίμηση της αξίας των προϊόντων πρέπει να πληρώσετε μόνο εφόσον αυτή η υποτίμηση οφείλεται σε δική σας περιττή ενέργεια για τον έλεγχο της κατάστασης, των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας των προϊόντων.

~ Τέλος των οδηγιών ανάκλησης ~

(2) Το παρόν δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει σε συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως για αποστολή σφραγισμένων προϊόντων, τα οποία, για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής, δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, εάν μετά την παράδοση έχει απομακρυνθεί η σφράγιση τους.

(3) Δείγμα εντύπου ανάκλησης

(Εάν επιθυμείτε ανάκληση της σύμβασης, συμπληρώστε το παρόν έντυπο και επιστρέψτέ το μας.)

Προς
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Γερμανία

Email: info@kompernass.de
Φαξ: 02327/3018-100

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
Παραγγέλθηκε στις (*)/Παρελήφθη στις (*)
Ονοματεπώνυμο του(των) καταναλωτή(ών)
Διεύθυνση του(των) καταναλωτή(ών)
Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ών) (μόνο σε έγγραφη γνωστοποίηση)
Ημερομηνία (*)

Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.

Zuletzt angesehen
  • |