Almindelige forretningsbetingelser

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER for Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

1. Gyldighedsområde, begrebsbestemmelser

1.1 Onlinebutikken drives af Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Tyskland (herefter: "Udbyderen"). For alle ordrer, leverancer og kontrakter for varer, der tilbydes i vores onlinebutik, dertil hørende tilbehør og forbrugsmaterialer (i det følgende under et "varer") mellem udbyderen og kunden gælder udelukkende følgende almindelige forretningsbetingelser.

1.2 Præsentationen af varerne i vores onlinebutik henvender sig udelukkende til forbrugere i henhold til § 13 BGB (i det følgende: "kunde"). Varerne sælges kun til privat brug. Det er forbudt at videresælge varerne kommercielt.

1.3 I tilfælde af et erhvervsmæssigt og kommercielt videresalg af de købte varer uden indhentning af et forudgående samtykke fra udbyderen forpligter du dig til at betale en kontraktlig bøde pr. overtrædelse, der fastlægges af os efter vores rimelige skøn og i tilfælde af tvist skal prøves af den kompetente domstol.

1.4 Varerne leveres kun i normale husholdningsmængder, medmindre andet er angivet i produktbeskrivelsen.

2. Indgåelse af kontrakt

2.1 Præsentationen af varerne i onlinebutikken er endnu ikke et tilbud om at indgå kontrakten. Du kan vælge varer fra udbyderens sortiment og samle dem i en såkaldt elektronisk indkøbskurv ved hjælp af knappen "Indkøbskurv". Ved at afgive din ordre ("bestille betalingspligtigt") afgiver du et tilbud til os om at indgå en kontrakt. Før bestillingen afsendes, kan du når som helst ændre og få vist dataene, og du har desuden mulighed for at registrere og korrigere eventuelle indtastningsfejl. Ordren kan dog kun afgives og sendes, hvis du ved at markere afkrydsningsfeltet med teksten "Jeg har accepteret de almindelige forretningsbetingelser" har accepteret disse kontraktbetingelser og derved har inkluderet dem i din ordre.

2.2 Du modtager derefter en meddelelse, der bekræfter modtagelsen af ordren og dens detaljer (ordrebekræftelse). Denne meddelelse tjener kun til at informere dig om modtagelsen og indholdet af ordren og udgør ikke en accept af tilbuddet fra udbyderens side. En købsaftale indgås først, når vi sender dig fakturaen. Afsendelsen af fakturaen er vores accept af dit tilbud og dermed vores ordrebekræftelse. Varerne sendes efter betaling af fakturaen. Vi bekræfter afsendelsen af varerne i en yderligere meddelelse (afsendelsesbekræftelse). Som forbruger har du en fortrydelsesret i henhold til nedenstående fortrydelsespolitik (afsnit 11 i disse almindelige forretningsbetingelser).

3. Lagring af kontraktteksten

Kontraktteksten og ordredataene gemmes af udbyderen, men kan dog af sikkerhedsgrunde ikke vedvarende hentes frem online. Bekræftelsen af modtagelsen og ordrebekræftelsen indeholder alle vigtige bestillingsdata samt den øvrige kontrakttekst. Du har desuden mulighed for at udskrive de almindelige forretningsbetingelser samt alle de data, der er indtastet under bestillingsforløbet, via browserens udskriftsfunktion eller gemme dem via browserens lagringsfunktion.

4. Levering

(1) Medmindre andet er angivet, finder leveringen sted pr. post fra udbyderens adresse til den leveringsadresse, som kunden har angivet. Medmindre der er angivet en anden leveringstid for de respektive varer, kan leveringstiden for leveringer inden for Tyskland være op til 5 hverdage efter ordrebekræftelsen og udbyderens modtagelse af den fulde betaling af købsprisen. For leverancer uden for Tyskland (især pakker) er leveringstiden op til 10 hverdage. Hvis den vare, du har valgt, midlertidigt ikke er tilgængelig, vil udbyderen straks informere dig om dette i ordrebekræftelsen. Hvis varen permanent ikke kan leveres, sender udbyderen ingen modtagelsesbekræftelse eller faktura. I dette tilfælde indgås der ingen kontrakt.

(2) Ordrer fra onlinebutikken på http://www.kompernass.com kan på nuværende tidspunkt leveres i følgende lande:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Finland
 • Frankrig (med undtagelse af Frankrigs oversøiske departementer)
 • Grækenland
 • Storbritannien
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Holland
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Sverige
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla)
 • Tjekkiet
 • Ungarn

Der kan ikke leveres til Cypern og Malta.

(3) Hvis varer leveres med tydelige transportskader, skal du straks reklamere sådanne fejl til leverandøren og kontakte os hurtigst muligt på: e-mail: info@kompernass.de eller via vores serviceportal. Undladelse af at reklamere eller kontakte os har ingen konsekvenser for dine lovpligtige garantikrav. De hjælper os imidlertid med at gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

5. Priser og forsendelsesomkostninger

(1) Alle priser er inklusive den til enhver tid gældende lovbestemte moms.

(2) Leverings- eller forsendelsesomkostninger, som skal lægges til købsprisen, skal afholdes af kunden og angives særskilt i præsentationen af varerne.

(3) Ved leveringer uden for Tyskland kan der i enkelte tilfælde blive lagt yderligere skatter eller afgifter til (f.eks. told). I dette tilfælde betales der ikke til udbyderen, men til told- eller skattemyndighederne.

6. Betalingsforhold og restance

(1) Betalingen foretages pr. forudbetaling. Du kan foretage betalingen via overførsel, via PayPal eller kreditkort (Visa, Master Card, Amex).

(2) Betalingen af købsprisen skal finde sted senest 14 dage efter indgåelse af kontrakten.

(3) Udbyderen er berettiget til at opkræve påmindelsesgebyrer for hver påmindelse, efter at der er indtrådt for sen betaling: for den anden påmindelse opkræves gebyrer på 5,00 € (inkl. moms), for den tredje påmindelse gebyrer på 10,00 € (inkl. moms). Du har ret til at dokumentere, at der ikke er sket skade eller kun i mindre omfang. Morarenter i overensstemmelse med lovbestemmelserne påvirkes ikke heraf.

7. Forbehold for ejendom

(1) Udbyderen bevarer ejendomsretten til varerne, indtil købsprisen er fuldt betalt.

(2) Hvis du handler i strid med kontrakten, især i tilfælde af for sen betaling, hvis du giver forkerte oplysninger om din kreditværdighed, eller hvis der indgives en ansøgning om at indlede insolvensbehandling, er udbyderen berettiget til – eventuelt efter en fastsat frist – at trække sig ud af kontrakten og kræve varerne tilbage, hvis du endnu ikke har leveret modydelsen eller ikke har leveret den fuldt ud.

8. Tilbageholdelsesret

Kunden har kun ret til tilbageholdelse, hvis modkravet er baseret på det samme kontraktforhold.

9. Ansvar for tingsmangler, garanti

(1) Udbyderen hæfter for tingsmangler efter de gældende bestemmelser i loven. Udbyderens hæftelse i henhold til afsnit 10 er uberørt heraf.

(2) Der foreligger kun en garanti, hvis en sådan udtrykkeligt er givet i ordrebekræftelsen for den pågældende vare.

10. Ansvar

(1) Udbyderen hæfter ubegrænset for dit krav om skadeserstatning i forbindelse med livsfarlige kvæstelser, legemlige kvæstelser eller helbredsproblemer på grund af forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af vigtige forpligtelser i kontrakten samt for øvrige skader, som beror på en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af forpligtelserne. Det gælder også, hvis de førnævnte kvæstelser forårsages af en lovmæssig repræsentant for udbyderen eller af en medhjælper. Vigtige kontraktforpligtelser er forpligtelser, som er nødvendige for at opnå formålet med kontrakten.

(2) Hvis krænkelsen af væsentlige kontraktforpligtelser er forårsaget af ren uagtsomhed, hæfter udbyderen kun over for dig for kontrakttypiske, forudsigelige skader, medmindre det drejer sig om skadeserstatningskrav fra kundens side på grund af en livsfarlig kvæstelse eller skader på krop eller helbred.

(3) Begrænsningerne i afsnit 1 og 2 gælder også for udbyderens lovmæssige repræsentanter og medhjælpere, hvis der stilles direkte krav mod disse.

(4) Forskrifterne i produktgarantiloven gælder uforandret.

(5) Ansvarsbegrænsningerne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis udbyderen i ond tro skjuler en mangel eller har påtaget sig en garanti for en vares beskaffenhed. Det samme gælder, hvis udbyderen og du har indgået en aftale om en vares beskaffenhed; dette kræver dog en separat skriftlig aftale mellem udbyderen og dig.

(6) I øvrigt fraskriver udbyderen sig sin hæftelse, og dette gælder også for følgeskader.

(7) Hvis du gør en følgeskade gældende, som er opstået på andet løsøre end de mangelfulde varer, er du forpligtet til at sende dette andet løsøre til udbyderen med henblik på kontrol af skaden. Når udbyderen har afsluttet kontrollen, sender udbyderen dette andet løsøre tilbage til kunden for egen regning.

11. Forbrugerens fortrydelsesret og fortrydelsespolitik

(1) Hvis du er forbruger, har du grundlæggende en fortrydelsesret, som udbyderen efterfølgende vil informere dig om i henhold til den lovmæssige model. Undtagelserne fra fortrydelsesretten behandles i stk. (2). I stk. (3) findes en standardfortrydelsesformular.

Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden angivelse af nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. Hvis varerne leveres separat som en del af en enkelt ordre, er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er udpeget af dig, og som ikke er transportøren, har taget den sidste vare i besiddelse. I tilfælde af levering af et produkt i flere delforsendelser er besiddelsen af den sidste delforsendelse eller den sidste del afgørende.

Hvis du vil gøre din fortrydelsesret gældende, skal du give os besked om din beslutning om at annullere kontrakten i form af en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, e-mail eller fax).

Kontaktadresse:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
Tyskland
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefax: 02327/3018-100

Til dette formål kan du bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men dette er dog ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om, at du gør din fortrydelsesret gældende, inden fortrydelsesfristen udløber.

Fortrydelsens konsekvenser

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din annullering af denne kontrakt, tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode som den, du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne, alt afhængigt af, hvilket tidspunkt der kommer først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du giver os besked om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne, inden fristen på fjorten dage udløber.

Du skal afholde de direkte omkostninger ved returneringen af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage til en håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.

~ Annullering af fortrydelsesretten ~

(2) Denne fortrydelsesret gælder ikke for fjernsalgskontrakter om levering af forseglede varer, der på grund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke egner sig til returnering, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter leveringen.

(3) Standardfortrydelsesformular

(Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
Tyskland

E-mail: info@kompernass.de
Telefax: 02327/3018-100

Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt vedrørende køb af de følgende varer (*)/levering af den følgende tjenesteydelse (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens/forbrugernes navn(e)
Forbrugerens/forbrugernes adresse
Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelse på papir)
Dato (*)

Streg det over, der ikke er relevant.

12. Oplysninger om behandling af data

Oplysninger om databeskyttelse finder du under overskriften "Databeskyttelse" på www.kompernass.com.

13. Gældende lov

Tysk lov gælder. Domstolene i Bochum aftales som ikke-eksklusiv jurisdiktion. Dette betyder, at du kan fremlægge krav i forbindelse med disse salgsbetingelser, der følger af forbrugerbeskyttelsesstandarder, enten i Bochum/Tyskland eller i det EU-medlemsland, hvor du bor. Hvis du er forbruger, der har sædvanligt opholdssted i EU, nyder du også beskyttelse i henhold til de obligatoriske bestemmelser i loven i dit opholdsland.

14. Afsluttende bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse almindelige forretningsbetingelser er uden virkning, påvirker dette ikke resterende bestemmelsers virkning.

- SLUT PÅ DE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER -

ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE AF BATTERIER

I forbindelse med salg af batterier ved levering af produkter, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende: Du er som slutbruger lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan gratis returnere gamle batterier, som vi fører eller har ført som nye batterier i vores sortiment, til vores forsendelsesadresse. Symbolerne, som er angivet på batterierne, har følgende betydning: Den overstregede affaldsspand betyder, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. I nærheden af symbolet for affaldsspanden er den kemiske betegnelse for det skadelige stof angivet. "Cd" betyder, at batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium. "Pb" betyder, at batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly. "Hg" betyder, at batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv.

Set
 • |