Общи търговски условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ на Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

1. Област на валидност, дефиниции на понятията

1.1 Онлайн магазинът се стопанисва от Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Германия, (наричано по-нататък „Доставчик“). За всички поръчки, доставки и договори за предлаганите в нашия онлайн магазин стоки, принадлежаща/и към тях принадлежност/и и консумативи (наричани по-нататък общо „стоки“) между Доставчика и Клиента важат единствено посочените по-долу Общи търговски условия.

1.2 Представянето на стоките в нашия онлайн магазин е предназначено единствено за потребители по смисъла на § 13 от Германския граждански кодекс (наричани по-нататък: „Клиент“). Продажбата на стоки се извършва единствено за лична употреба. Препродажбата на стоките за осъществяване на търговски обмен е забранена.

1.3 В случай на препродажба на закупените стоки за производствени и търговски цели без вземане на предварително съгласие от Доставчика Вие се задължаване да платите определена от нас по справедлива преценка и в случай на спор подлежаща на проверка от компетентния съд неустойка за противоправно деяние.

1.4 Продажбата на стоките се извършва единствено в обичайни за домакинството количества, ако в описанието на продукта не е дадена друга информация.

2. Сключване на договор

2.1 Представянето на стоките в онлайн магазина все още не е предложение за сключване на договор. Вие можете да изберете стоки от асортимента на Доставчика и чрез бутона „Потребителска кошница“ да ги съберете в така наречена електронна потребителска кошница. С подаването на Вашата поръчка („подлежаща на плащане поръчка“) Вие ни правите предложение за сключване на договор. Преди изпращането на поръчката можете по всяко време да промените и проверите данните, при което имате също възможност да откриете и поправите евентуални грешки при въвеждането. Но заявката може да се подаде и предаде само ако сте приели тези договорни условия чрез активиране на кутийката за отметка „Приемам Общите търговски условия“ и с това сте ги включили в заявката си.

2.2 След това получавате съобщение, което потвърждава постъпването на поръчката и посочва подробностите по нея (потвърждение на поръчката). Това съобщение Ви служи само за информация относно постъпването и съдържанието на поръчката и все още не представлява приемане на предложението от Доставчика. Договор за покупко-продажба се сключва едва когато Ви изпратим фактура. Изпращането на фактурата представлява нашето приемане на Вашето предложение и същевременно нашето потвърждение на поръчката. Изпращането на стоката се извършва след плащането на фактурата. Ние потвърждаваме изпращането на стоката с допълнително съобщение (потвърждение за изпращане). Като потребител Ви се полага право на отказ съгласно изложеното по-долу разяснение относно правото на отказ (точка 11 от тези Общи търговски условия).

3. Съхранение на текста на договора

Текстът на договора и данните на поръчката се съхраняват от Доставчика, но от съображения за сигурност не остават за постоянно на разположение за извикване онлайн. Потвърждението за получаване и потвърждението на поръчката съдържат всички важни данни на поръчката, както и останалия текст на договора. Освен това имате възможност да разпечатате Общите търговски условия, както и всички въведени данни по време на процедурата на поръчката, посредством функцията за печат на браузъра или да ги запишете посредством функцията за записване на браузъра.

4. Доставка

(1) Ако не е посочено друго, доставката се извършва франко седалището на Доставчика чрез изпращане по пощата на посочения от Клиента адрес за доставка. Доколкото за съответната стока не е посочен друг срок на доставка, времето на доставка при доставки в рамките на Германия може да е до 5 работни дни след потвърждение на поръчката и постъпване на пълното плащане на покупната цена при Доставчика. При доставки извън Германия, особено на колети, времето на доставка е до 10 работни дни. В случай че избраната от Вас стока временно не е в наличност, Доставчикът незабавно Ви съобщава това в потвърждението на поръчката. Ако стоката трайно не е на разположение за доставка, Доставчикът се отказва от декларация за приемане и изпращане на фактура. В такъв случай не се сключва договор.

(2) Понастоящем поръчки от онлайн магазина на http://www.kompernass.com могат да се доставят само в следните страни:

 • Белгия
 • България
 • Дания
 • Германия
 • Финландия
 • Франция (с изключение на френските презокеански департаменти)
 • Гърция
 • Великобритания
 • Ирландия
 • Италия
 • Хърватия
 • Нидерландия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Швеция
 • Словакия
 • Словения
 • Испания (с изключение на Канарските острови, Сеута и Мелила)
 • Чехия
 • Унгария

Не се извършва доставка до Кипър и Малта.

(3) При доставка на стоки с очевидни повреди при транспортирането, моля направете незабавно рекламация при разносвача и се свържете възможно най-скоро с нас на имейл: info@kompernass.de или чрез нашия портал за услуги. Пропускането на рекламация или свързване с нас няма никакви последствия за Вашите законови искове за предоставяне на гаранция. Но с тях Вие ни помагате при предявяването на нашите собствени претенции спрямо превозвача респ. транспортния застраховател.

5. Цени и разходи по изпращане

(1) Всички цени се разбират включително съответно валидния по закон данък върху оборота.

(2) Допълнително заплащаните към покупната цена разходи по доставката или изпращането трябва да се поемат от Клиента и се посочват отделно при представянето на стоките.

(3) При доставки извън Германия в отделни случаи е възможно да се добавят допълнителни данъци или налози (напр. мита). В тези случаи плащането се извършва не към Доставчика, а към съответните митнически респ. данъчни органи.

6. Начини на плащане и забава

(1) Плащането се извършва авансово. Можете да извършите плащането с паричен превод по банков път, PayPal или кредитна карта (Visa, Master Card, Amex).

(2) Плащането на покупната цена трябва да се извърши в рамките на 14 дни след сключване на договора.

(3) За всяко предупреждение след настъпване на забава Доставчикът има право да събира такси за просрочен падеж: за второ предупреждение се получават такси в размер на 5,00 € (вкл. данък оборот), за трето предупреждение – такси в размер на 10,00 € (вкл. данък оборот). Запазвате си правото на удостоверяване на липса на щета или на незначителна щета. Това не касае лихви за забава съгласно законовите разпоредби.

7. Запазване правото на собственост

(1) Доставчикът си запазва правото на собственост върху стоката до пълното плащане на покупната цена.

(2) При противоречащо на договора поведение от Ваша страна, особено при забава на плащане, при грешни данни относно Вашата кредитоспособност или при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност Доставчикът има право – евентуално след поставяне на срок – да прекрати договора и да изиска стоката, ако все още не сте извършили или не сте извършили напълно насрещната престация.

8. Право на задържане

На Клиента се полага право на задържане само когато насрещният иск почива на същото договорно отношение.

9. Отговорност за недостатъци на вещи, гаранция

(1) Доставчикът носи отговорност за недостатъци на вещи съгласно валидните в това отношение законови разпоредби. Това не касае отговорността на Доставчика съгласно точка 10.

(2) Гаранция съществува само ако е посочена изрично в потвърждението на поръчката за съответната стока.

10. Отговорност

(1) Доставчикът носи неограничена отговорност спрямо Вас за искове за обезщетения поради опасност за живота и здравето или поради умишлено или грубо небрежно нарушаване на важни договорни задължения, както и за други щети, почиващи на умишлено или грубо небрежно неизпълнение на задълженията на Доставчика. Това важи и когато горепосочените нарушения са извършени от законен представител на Доставчика или действащо по поръчение на Доставчика лице. Важни договорни задължения са тези, чието изпълнение е необходимо за постигане на целта на договора.

(2) Ако нарушаването на важни договорни задължения е причинено само от небрежност, Доставчикът носи отговорност спрямо Вас единствено за типична за договора, предвидима щета, освен ако става въпрос за искове за обезщетения на Клиента поради опасност за живота и здравето.

(3) Ограниченията на ал. 1 и 2 важат също и в полза на законния представител на Доставчика и действащото по поръчение на Доставчика лице, ако исковете са предявени непосредствено към тях.

(4) Разпоредбите на Закона за отговорността на производителите остават в сила.

(5) Произтичащите от алинея 1 и 2 ограничения на отговорността не важат, ако Доставчикът злоумишлено е премълчал недостатък или е поел гаранция за състоянието на дадена вещ. Същото важи, ако Доставчикът и Вие сте сключили споразумение за състоянието на дадена вещ; но за това е необходимо отделно писмено споразумение между Доставчика и Вас.

(6) В останалите случаи Доставчикът изключва своята отговорност. Това важи също и за последващи щети.

(7) Ако предявите последваща щета, появила се на друга движима вещ, различна от дефектната стока, Вие сте задължени да изпратите тази друга движима вещ на Доставчика с цел проверка на повредата. След като приключи проверката, Доставчикът връща тази друга движима вещ за собствена сметка на Клиента.

11. Право на отказ на потребителя и разяснение относно правото на отказ

(1) При сключване на дистанционна сделка за продажба Вие като потребител имате по принцип законно право на отказ, за което Доставчикът информира по-долу в съответствие със законовия образец. Изключенията от правото на отказ са регламентирани в алинея (2). В алинея (3) се намира образец на формуляра за отказ.

Разяснение относно правото на отказ

Право на отказ

В рамките на четиринадесет дни имате право да се откажете от този договор без посочване на причини.

Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте влезли респ. е влязло във владение на стоката. Когато в рамките на единна поръчка стоките се доставят поотделно, срокът за отказ е четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте влезли респ. е влязло във владение на последната стока. При доставка на дадена стока на няколко частични пратки е меродавно влизането във владение на последната частична пратка респ. на последната бройка.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате относно решението си да се откажете от договора посредством недвусмислена декларация (напр. с писмо, изпратено по пощата, имейл или телефакс).

Адрес за контакт:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Германия
Имейл: info@kompernass.de
Телефон: 02327/3018-0
Телефакс: 02327/3018-100

За целта можете да използвате приложения образец на формуляра за отказ, но той не е задължителен.

За запазване на правото на отказ е достатъчно да изпратите съобщението за упражняване на правото на отказ преди изтичане на срока за отказ.

Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникнали поради избран от Вас начин на доставка, различен от предложената от нас изгодна стандартна доставка), трябва да Ви бъдат върнати от нас незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който съобщението относно Вашия отказ от този договор е постъпило при нас. За това връщане на парите използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако с Вас изрично не е договорено друго; при това възстановяване на сумата в никакъв случай не Ви се начисляват такси. Ние можем да откажем връщането на парите, докато не получим обратно стоките или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кой момент е настъпил по-рано.

Вие трябва да ни изпратите обратно или да ни предадете стоките незабавно и във всеки случай най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сте ни уведомили за отказа от този договор. Срокът е спазен, когато изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни.

Вие поемате непосредствените разходи по обратното изпращане на стоките. За евентуална загуба на стойност на стоките трябва да отговаряте само ако тази загуба на стойност се дължи на ненеобходимо боравене с тях с цел проверка на състоянието, качествата и начина на функциониране на стоките.

~ Край на разяснението относно правото на отказ ~

(2) Това право на отказ не съществува при дистанционни договори за доставка на запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето или по хигиенни причини, когато са разпечатани след доставката им.

(3) Образец на формуляра за отказ

(Ако желаете да се откажете от договора, моля попълнете този формуляр и ни го изпратете.)

До
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Германия

Имейл: info@kompernass.de
Телефакс: 02327/3018-100

С настоящото се отказвам/е (*) от сключения от мен/нас (*) договор за покупката на следните стоки (*)/извършването на следната услуга (*)
Поръчана на (*)/Получена на (*)
Име на потребителя/ите
Адрес на потребителя/ите
Подпис на потребителя/ите (само при съобщение на хартиен носител)
Дата (*)

Ненужното се зачертава.

12. Указания относно обработката на данни

Информация относно защитата на данните ще намерите в рубриката „Защита на данните“ на www.kompernass.com.

13. Приложимо право

Важи германското право. Договаря се неизключителната юрисдикция на съдилищата в Бохум. Това означава, че исковете във връзка с тези условия за продажба, произтичащи от стандартите за защита на потребителите, могат да бъдат подавани по избор както в Бохум/Германия, така и в страната-членка на ЕС, в която живеете. Освен това, ако сте потребител с обичайно пребиваване в ЕС, Вие се ползвате от защитата на задължителните правни разпоредби във Вашата държава на пребиваване.

14. Заключителна разпоредба

Ако някоя разпоредба от тези Общи търговски условия е невалидна, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

- КРАЙ НА ОБЩИТЕ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ -

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА БАТЕРИИ ЗА ОТПАДЪЦИ

Във връзка с продажбата на батерии и акумулатори – наричани по-нататък батерии – при доставката на уреди, съдържащи батерии, ние сме задължени да Ви обърнем внимание на следното: Като краен потребител сте задължени по закон да връщате употребените батерии. Можете да връщате употребени батерии, които водим или сме водили като нови батерии в асортимента, безплатно на нашия адрес на изпращане. Изобразените върху батериите символи имат следното значение: Зачеркнатият контейнер за отпадъци означава, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Встрани от символа за контейнер за отпадъци се намира химическото обозначение на вредното вещество. „Cd“ означава, че батерията съдържа повече от 0,002 масови процента кадмий. „Pb“ означава, че батерията съдържа повече от 0,004 масови процента олово. „Hg“ означава, че батерията съдържа повече от 0,0005 масови процента живак.

Разгледани
 • |