Право на отказ

Право на отказ на потребителя и разяснение относно правото на отказ

(1) При сключване на дистанционна сделка за продажба Вие като потребител имате по принцип законно право на отказ, за което Доставчикът информира по-долу в съответствие със законовия образец. Изключенията от правото на отказ са регламентирани в алинея (2). В алинея (3) се намира образец на формуляра за отказ.

Разяснение относно правото на отказ

Право на отказ

В рамките на четиринадесет дни имате право да се откажете от този договор без посочване на причини.

Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте влезли респ. е влязло във владение на стоката. Когато в рамките на единна поръчка стоките се доставят поотделно, срокът за отказ е четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте влезли респ. е влязло във владение на последната стока. При доставка на дадена стока на няколко частични пратки е меродавно влизането във владение на последната частична пратка респ. на последната бройка.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате относно решението си да се откажете от договора посредством недвусмислена декларация (напр. с писмо, изпратено по пощата, имейл или телефакс).

Адрес за контакт:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Германия
Имейл: info@kompernass.de
Телефон: 02327/3018-0
Телефакс: 02327/3018-100

За целта можете да използвате приложения образец на формуляра за отказ, но той не е задължителен.

За запазване на правото на отказ е достатъчно да изпратите съобщението за упражняване на правото на отказ преди изтичане на срока за отказ.

Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникнали поради избран от Вас начин на доставка, различен от предложената от нас изгодна стандартна доставка), трябва да Ви бъдат върнати от нас незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който съобщението относно Вашия отказ от този договор е постъпило при нас. За това връщане на парите използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако с Вас изрично не е договорено друго; при това възстановяване на сумата в никакъв случай не Ви се начисляват такси. Ние можем да откажем връщането на парите, докато не получим обратно стоките или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кой момент е настъпил по-рано.

Вие трябва да ни изпратите обратно или да ни предадете стоките незабавно и във всеки случай най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сте ни уведомили за отказа от този договор. Срокът е спазен, когато изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни.

Вие поемате непосредствените разходи по обратното изпращане на стоките. За евентуална загуба на стойност на стоките трябва да отговаряте само ако тази загуба на стойност се дължи на ненеобходимо боравене с тях с цел проверка на състоянието, качествата и начина на функциониране на стоките.

~ Край на разяснението относно правото на отказ ~

(2) Това право на отказ не съществува при дистанционни договори за доставка на запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето или по хигиенни причини, когато са разпечатани след доставката им.

(3) Образец на формуляра за отказ

(Ако желаете да се откажете от договора, моля попълнете този формуляр и ни го изпратете.)

До
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Германия

Имейл: info@kompernass.de
Телефакс: 02327/3018-100

С настоящото се отказвам/е (*) от сключения от мен/нас (*) договор за покупката на следните стоки (*)/извършването на следната услуга (*)
Поръчана на (*)/Получена на (*)
Име на потребителя/ите
Адрес на потребителя/ите
Подпис на потребителя/ите (само при съобщение на хартиен носител)
Дата (*)

Ненужното се зачертава.

Разгледани
  • |