VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

1. Oblast platnosti, vymezení pojmů

1.1 E-shop je provozován obchodní společností Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Spolková republika Německo, (dále jen „prodávající“). Pro veškeré objednávky, dodávky a smlouvy týkající se zboží nabízeného v našem e-shopu, k němu určenému příslušenství a spotřebního materiálu (dále jen souhrnně „zboží“) mezi prodávajícím a zákazníkem platí výhradně následující Všeobecné obchodní podmínky.

1.2 Prezentace zboží v našem e-shopu se zaměřuje výhradně na spotřebitele ve smyslu § 13 BGB (Obč. zák.) (dále jen „zákazník“). Zboží je prodáváno výhradně pro soukromé použití. Další prodej zboží v obchodním styku je zakázán.

1.3 V případě dalšího prodeje získaného zboží za komerčním účelem bez předchozího svolení prodávajícího se zavazujete zaplatit námi stanovenou ex aequo et bono smluvní pokutu za porušení práv prodávajícího, která bude ve sporném případě přezkoumána soudem.

1.4 Výdej zboží probíhá výhradně v množství běžně obvyklém pro domácí použití, pokud popis výrobku neobsahuje žádné další údaje.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Prezentace zboží v e-shopu nepředstavuje ještě výzvu k uzavření smlouvy. V sortimentu prodávajícího si můžete vybírat a zboží ukládat pomocí tlačítka „Košík“ do tzv. elektronického košíku. Odesláním Vaší objednávky („závazně objednat“) nás vyzýváte k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky můžete údaje kdykoli změnit a prohlédnout si je, čímž máte možnost nalézt a opravit případné chyby v zadání. Nabídku lze odeslat pouze tehdy, pokud jste aktivací políčka s označením „Přijímám Všeobecné obchodní podmínky“ akceptovali tyto smluvní podmínky a tím je přijali do své nabídky.

2.2 Následně obdržíte zprávu, ve které bude potvrzeno doručení objednávky a budou uvedeny její detaily (Potvrzení objednávky). Tato zpráva Vám slouží pouze jako informace o doručení a obsahu objednávky a nepředstavuje ještě přijetí výzvy prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena teprve tehdy, až Vám zašleme fakturu. Zaslání faktury je naším přijetím Vaší výzvy a tím tedy naším potvrzením zakázky. Zboží je zasíláno po zaplacení faktury. O odeslání zboží Vás budeme informovat další zprávou (Potvrzení o odeslání). Jako spotřebitel máte podle níže uvedeného poučení o odstoupení od smlouvy (bod 11. těchto VOP) právo na odstoupení od smlouvy.

3. Zpracování smluvního textu a osobních údajů

Text smlouvy a data objednávky prodávající sice uloží, z bezpečnostních důvodů však nejsou trvale on-line k dispozici. Potvrzení o příjmu a potvrzení objednávky obsahují všechny základní informace a ostatní text smlouvy. Kromě toho máte možnost vytisknout si Všeobecné obchodní podmínky a všechna zadaná data během objednávkového procesu vytisknout pomocí funkce tisku v prohlížeči nebo pomocí funkce uložení v prohlížeči.

4. Dodání

(1) Pokud není uvedeno jinak, dodá se dodávka ze sídla prodávajícího na uvedenou dodací adresu zákazníka. Pokud není pro jednotlivé druhy zboží uvedeno jinak, může dodací lhůta činit u dodávek v rámci Německa až 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky a přijetí kompletní platby kupní ceny prodávajícím. Při dodávkách mimo Německo, především u balíků, může být dodací lhůta až 10 pracovních dnů. Pokud Vámi vybrané zboží není přechodně na skladu, sdělí Vám prodávající tuto skutečnost neprodleně v potvrzení objednávky. Pokud není zboží trvale k dispozici, upustí prodávající od prohlášení převzetí objednávky a odeslání faktury. V tomto případě nedojde k uzavření smlouvy.

(2) Objednávky z e-shopu na adrese http://www.kompernass.com lze v současnosti dodávat pouze do následujících zemí:

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Dánsko
 • Německo
 • Finsko
 • Francie (kromě francouzských zámořských území)
 • Řecko
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Itálie
 • Chorvatsko
 • Nizozemsko
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko (kromě Kanárských ostrovů, Ceuty a Melilly)
 • Česká republika
 • Maďarsko

Na Kypr a Maltu zásilky nedoručujeme.

(3) Pokud bude zboží dodáno s viditelným poškozením způsobeným přepravou, ihned toto poškození reklamujte u přepravce a co nejrychleji nás kontaktujte e-mailem na adrese info@kompernass.de nebo na našem servisním portále. Zpoždění reklamace nebo kontaktování nás nemá pro Vaše zákonné nároky na uplatnění záruky žádné důsledky. Pomůžete nám tak ale v našem uplatnění nároků vůči přepravci, popř. v uplatnění nároků na pojištění přepravovaného zboží.

5. Ceny a přepravní náklady

(1) Všechny ceny se rozumí včetně právně platné daně z přidané hodnoty.

(2) Ke kupní ceně je navíc zákazníkovi připočítáváno poštovné nebo balné, které je v prezentaci zboží uváděno zvlášť.

(3) Při dodávkách mimo Německo mohou být v ojedinělých případech připočítány další daně a poplatky (např. cla). V těchto případech se platba provádí ne přímo prodávajícímu, nýbrž příslušným celním a daňovým orgánům.

6. Platební podmínky a prodlení

(1) Platba se provádí předem. Platbu můžete provést prostřednictvím PayPal nebo platební karty (Visa, Master Card, Amex).

(2) Platba kupní ceny musí být provedena do 14 dnů od uzavření smlouvy.

(3) Prodávající je oprávněn požadovat za každou upomínku po splatnosti poplatek: za druhou upomínku ve výši 5,00 € (vč. DPH), za třetí upomínku ve výši 10,00 € (vč. DPH). Je Vám vyhrazeno právo na prokázání žádné nebo nižší škody. Úroky z prodlení zůstávají dle zákonných ustanovení tímto nedotčeny.

7. Výhrada vlastnictví

(1) Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do plného zaplacení jeho kupní ceny.

(2) V případě Vašeho chování, které bude v rozporu se smlouvou, obzvláště v případě zpoždění platby, nepravdivého uvedení údajů o Vaší bonitě, nebo pokud bude podána žádost na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn – případně po stanovení lhůty – od smlouvy odstoupit a požadovat vydání zboží, pokud jste ještě neprovedli nebo ne plně provedli protiplnění.

8. Retenční právo

Nárok na retenční právo má zákazník pouze tehdy, pokud se protinárok zakládá na stejném právním poměru.

9. Záruka na vady, záruka

(1) Prodávající odpovídá za vady v souladu s platnými právními předpisy. Ručení prodávajícího podle bodu 10 zůstává tímto nedotčeno.

(2) Záruka vzniká pouze tehdy, pokud je toto výslovně uvedeno v potvrzení objednávky pro jednotlivé zboží.

10. Ručení

(1) Prodávající Vám plně ručí za nároky na náhradu škody vyplývající ze ztráty na životech, zdraví nebo z úmyslného, příp. hrubě nedbalého porušení smlouvy a za další náhrady škody, vzniklé na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností prodávajícího. To platí i v případě výše uvedeného porušení prostřednictvím právního zástupce prodávajícího nebo subdodavatelem. Významné smluvní závazky jsou ty, jejichž výkon je nutný pro účel splnění smlouvy.

(2) Pokud byla smlouva porušena jednoduchou nedbalostí, ručí Vám prodávající pouze za smluvně typické škody, předvídatelné škody, pokud se nejedná o náhradu škody ze strany zákazníka z důvodu zranění a ohrožení života nebo zdraví.

(3) Omezení uvedená v odstavcích 1 a 2 platí rovněž pro právní zástupce a pomocné služby prodávajícího, pokud se uplatňují nároky přímo vůči nim.

(4) Ustanovení zákona o odpovědnosti za vady výrobku zůstávají nedotčena.

(5) Omezení záruky vyplývající z odstavce 1 a 2 neplatí, pokud prodávající ve zlém úmyslu zamlčel nedostatek nebo převzal záruku za kvalitu věci. Totéž platí, pokud jste Vy a prodávající uzavřeli dohodu o kvalitě věci; zde je ovšem zapotřebí zvláštní písemné dohody mezi prodávajícím a Vámi.

(6) Ve zbývajícím je ručení prodávajícího vyloučeno, a to platí i pro následné škody.

(7) Budete-li uplatňovat následnou škodu, jež byla způsobena na jiné movité věci, než je vadný výrobek, jste povinni tuto jinou movitou věc zaslat prodávajícímu k přezkoumání poškození. Po dokončení přezkoumání prodávajícím tento zašle zákazníkovi uvedenou jinou movitou věc na vlastní náklady zpět.

11. Právo odstoupení spotřebitele od smlouvy a poučení k odstoupení od smlouvy

(1) Pokud jste spotřebitel, máte při uzavření obchodu na dálku v zásadě zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o kterém Vás prodávající v souladu se zákonem následně informuje. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny odstavcem (2). V odstavci (3) se nachází vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Poučení k odstoupení od smlouvy

Právo na odvolání

Máte právo během 14 dnů bez udání důvodu od této smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení činí 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, jež není přepravcem, převzal/a zboží do svého vlastnictví. Pokud bylo v rámci jedné objednávky doručeno zboží odděleně ve vícero dodávkách, činí lhůta pro odstoupení 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, jež není přepravcem, převzal/a do svého vlastnictví poslední zboží. Při dodání zboží ve vícero dílčích dodávkách je směrodatné převzetí poslední dílčí dodávky, popř. posledního kusu.

Pro uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o Vašem rozhodnutí o odstoupení od smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. prostřednictvím dopisu zaslaného poštou, e-mailem nebo faxem).

Kontaktní adresa:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Německo
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Fax: 02327/3018-100

Můžete k tomu využít přiloženého vzorového formuláře, jehož použití ovšem není povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni Vám neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o Vašem odstoupení od této smlouvy, vrátit zpět všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho rozhodnutí se pro jiný způsob dodání, než jaký jsme nabízeli my jako nejvýhodnější standardní způsob dopravy). Pro vrácení platby využijeme stejný platební prostředek, jaký jste využili Vy při původní transakci, ledaže by s Vámi bylo výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě Vám za toto zpětné vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Zpětné vrácení můžeme odmítnout, pokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neobdržíme doklad o jeho zaslání, podle toho, která z podmínek bude splněna dříve.

Zboží nám musíte neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo předat. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Bezprostřední náklady za vrácení zboží hradíte Vy. Musíte nést odpovědnost za případnou ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty odvozena od zacházení se zbožím vedoucímu k ověření jeho kvality, vlastností a funkčnosti, jež nebylo nutné.

~ Konec poučení k odstoupení od smlouvy ~

(2) Toto právo na odstoupení od smlouvy neplatí u smluv uzavřených na dálku na dodávku zboží v uzavřeném obalu, jež není ze zdravotních nebo hygienických důvodů vhodné vracet, pokud byl tento uzavřený obal po dodání zboží odstraněn.

(3) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

Na adresu
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Německo

E-mail: info@kompernass.de
Fax: 02327/3018-100

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem uzavřel/kterou jsme uzavřeli (*) na koupi následujícího zboží (*)/plnění následujících služeb (*)
Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
Jméno spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze u sdělení v papírové podobě)
Datum (*)

Nehodící se škrtněte.

12. Informace o zpracování dat

Informace k ochraně dat naleznete v oddíle „Ochrana dat“ na adrese www.kompernass.com.

13. Použité právo

Platí německé právo. Sjednává se nevýlučná příslušnost k soudům v Bochumi. To znamená, že nároky související s těmito prodejními podmínkami, jež vyplývají z norem na ochranu spotřebitele, mohou být podány buď v Bochumi/Německo nebo ve státě EU, ve kterém žijete. Pokud jste spotřebitelem s „obvyklým bydlištěm“ v EU, požíváte navíc ochrany právně vynutitelných ustanovení platných ve státě Vašeho pobytu.

14. Závěrečná ustanovení

Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ztratilo platnost, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

- KONEC VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK -

UPOZORNĚNÍ K LIKVIDACI BATERIÍ

V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů – dále jen uvedeny jako baterie – společně s dodávkou zařízení, která obsahují baterie, jsme povinni Vás informovat o následujícím: Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost vrátit použité baterie. Staré baterie, které byly u nás vedeny, nebo jsou v našem sortimentu vedeny jako nové, můžete bezplatně zaslat na naší zásilkovou adresu. Uvedené symboly na baterie mají následující význam: Přeškrtnutá popelnice znamená, že baterie nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. V těsné blízkosti symbolu popelnice se nachází chemický název škodlivé látky. „Cd“ znamená, že baterie obsahují více než 0,002 hmotnostních procent kadmia. „Pb“ znamená, že baterie obsahují více než 0,004 hmotnostních procent olova. „Hg“ znamená, že baterie obsahují více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti.

Zobrazeno
 • |