Taganemisõigus

Tarbija taganemisõigus ja taganemisjuhend

(1) Kui olete tarbija, on teil kaugturundustehingu korral põhimõtteline seaduslik taganemisõigus, millest pakkuja teavitab alljärgnevalt seadusliku näidisvormi abil. Taganemisõiguse erandid on reguleeritud lõikes (2). Lõikes (3) asub lepingust taganemise näidisvorm.

Taganemisjuhend

Taganemisõigus

Teil on õigus sellest lepingust neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjendust esitamata taganeda.

Taganemisõiguse tähtaja pikkus on neliteist päeva alates päevast, kui teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole ekspediitorfirma, on võtnud kauba oma valdusse. Kui kaubad tarnitakse ühe ühtse tellimuse raames eraldi, on taganemisõiguse tähtaja pikkus neliteist päeva alates päevast, kui teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole ekspediitorfirma, on võtnud viimase kauba oma valdusse. Kauba mitme osasaadetisena tarnimisel on määravaks viimase osasaadetise või viimase osa valdusse võtmine.

Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate meid üheselt mõistatava avaldusega oma lepingust taganemise otsusest teavitama (nt posti teel saadetud kirja, e-posti või telefaksi abil).

Kontaktaadress:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksamaa
E-post: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Telefaks: 02327/3018-100

Te võite kasutada lisatud lepingust taganemise näidisvormi, kuid see ei ole siiski kohustuslik.

Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate meile teate oma taganemisõiguse kasutamisest enne taganemistähtaja möödumist.

Te võite kasutada lisatud lepingust taganemise näidisvormi, kuid see ei ole siiski kohustuslik.

Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate meile teate oma taganemisõiguse kasutamisest enne taganemistähtaja möödumist.

Taganemise tagajärjed

Kui taganete sellest lepingust, peame me teile tagasi maksma kõik saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et olete valinud mõne teise tarneviisi kui meie poolt pakutud soodsaima standardtarne), viivitamatult ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates sellest päevast, kui teie teade käesolevast lepingust taganemise kohta meieni jõudis. Tagasimakseks kasutame me sama maksevahendit, mida te kasutasite esialgses tehingus, välja arvatud juhtudel, kui teiega on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti; mitte ühelgi juhul ei arvestata teile selle tagasimakse eest tasusid. Me võime tagasimaksest keelduda, kuni me ei ole kaupu uuesti tagasi saanud või kuni olete tõendanud, et olete kaubad tagasi saatnud, olenevalt sellest, milline on varasem ajahetk.

Te peate kaubad meile tagasi saatma või üle andma viivitamatult ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, kui teavitasite meid sellest lepingust taganemisest. Sellest tähtajast on kinni peetud, kui saadate kaubad enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja möödumist ära.

Teie kannate kaupade tagasisaatmise vahetud kulud. Te peate kaupade võimaliku väärtuse vähenemise hüvitama ainult juhul, kui see väärtuse vähenemine on tingitud kaupadega nende seisundi, omaduste ja talitluse kontrollimiseks mittevajalikust teiepoolsest ümberkäimisest.

~ Taganemisjuhendi lõpp ~

(2) See taganemisõigus ei kehti kaugturunduslepingute korral suletud kaupade tarnimisel, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni seisukohalt tagastamiseks sobivad, kui nende turvaelement on pärast tarnimist eemaldatud.

(3) Lepingust taganemise näidisvorm

(Kui soovite lepingust taganeda, siis täitke palun ära see vorm ja saatke tagasi.)

Saaja

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Saksamaa

E-post: info@kompernass.de
Telefaks: 02327/3018-100

Käesolevaga taganen/taganeme (*) minuga/meiega (*) alljärgnevate kaupade(*) ostmiseks / alljärgnevate teenuste (*) osutamiseks sõlmitud lepingust
Tellitud (*)/saadud (*)
Tarbija(te) nimi (nimed)
Tarbija(te) aadress
Tarbija(te) allkiri (ainult paberkandjal esitamise korral)
Kuupäev (*)

Kriipsutage mittevajalik läbi

Viimati vaadatud
  • |