Atteikuma tiesības

Patērētāja atteikuma tiesības un informācija par atteikuma tiesībām

(1) Ja esat patērētājs, tad, noslēdzot tālpārdošanas darījumu, varat izmantot savas likumā noteiktās atteikuma tiesības, par kurām piedāvātājs pēc likuma noteiktā parauga jūs sekojoši informēs. Izņēmuma gadījumi saistībā ar atteikuma tiesību izmantošanu ir atrunāti punktā (2). Punktā (3) ir iekļauta atteikuma tiesību parauga veidlapa.

Informācija par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā lauzt šo līgumu, nenorādot šādas rīcības iemeslus.

Atteikuma iesniegšanas termiņš ir četrpadsmit dienas, skaitot no dienas, kurā jūs vai jūsu pilnvarota trešā persona, kas nav preces pārvadātājs, ir pārņēmusi šo preci savā īpašumā. Ja viena pasūtījuma ietvaros preces tiek piegādātas atsevišķi, atteikuma iesniegšanas termiņš ir četrpadsmit dienas, skaitot no dienas, kurā jūs vai jūsu pilnvarota trešā persona, kas nav preces pārvadātājs, ir pārņēmusi savā īpašumā pēdējo piegādāto preci. Piegādājot preci pa daļām vairākos atsevišķos sūtījumos, vērā tiek ņemta pēdējā sūtījuma vai pēdējās preces vienības saņemšana jeb pārņemšana savā īpašumā.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jūsu pienākums ir informēt mūs (piemēram, ierakstītas vēstules veidā, e-pastā vai pa faksu), atsūtot mums viennozīmīgi noformulētu paskaidrojumu par savu lēmumu atsaukt līgumu.

Kontaktadrese:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Vācija
E-pasts: info@kompernass.de
Tālrunis: 02327/3018-0
Fakss: 02327/3018-100

Šai nolūkā varat izmantot klāt pievienoto atteikuma parauga veidlapu, bet tas nav obligāts nosacījums.

Lai ievērotu atteikuma iesniegšanas termiņu, pietiks ar to, ka pirms atteikuma iesniegšanas termiņa beigām atsūtīsiet mums paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Šai nolūkā varat izmantot klāt pievienoto atteikuma parauga veidlapu, bet tas nav obligāts nosacījums.

Lai ievērotu atteikuma iesniegšanas termiņu, pietiks ar to, ka pirms atteikuma iesniegšanas termiņa beigām atsūtīsiet mums paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Atteikuma sekas

Ja jūs šo līgumu atsaucat, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kurā būsim saņēmuši jūsu paziņojumu par šī līguma atsaukšanu, atmaksāsim visus maksājumus, kurus mēs no jums esam saņēmuši, tostarp arī piegādes izdevumus (izņemot papildizdevumus, kuri radušies, jums izvēloties citu piegādes veidu, nevis mūsu piedāvāto, cenas ziņā visizdevīgāko standarta piegādi). Atmaksai izmantojam to pašu maksājuma līdzekli, kuru izmantojāt sākotnējai transakcijai, ja vien ar jums nav tikusi noslēgta cita rakstiska vienošanās; mēs jums nekādā gadījumā neaprēķināsim atlīdzības maksu par šo atmaksu. Mēs varam atlikt atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši atpakaļ preces vai jūsu apliecinājumu par preču atpakaļnosūtīšanu – atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas agrāk.

Jums nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad esat mūs informējis par šī līguma atsaukšanu, ir jānosūta vai jānodod mums atpakaļ piegādātās preces. Termiņš ir ievērots, ja izsūtāt preces, pirms ir pagājušas noteiktās četrpadsmit dienas.

Jūs sedzat visus tiešos izdevumus, kas rodas saistībā ar preču atpakaļnosūtīšanu. Par iespējamu preču vērtības zudumu jums būs jāmaksā tikai tad, ja šī vērtības zuduma iemesls būs rīcība, kas nebūs nepieciešama preču īpašību, parametru un darbības pārbaudes veikšanai.

~ Informācijas par atteikuma tiesībām beigas ~

(2) Šīs atteikuma tiesības neattiecas uz tālpārdošanas līgumiem saistībā ar tādu aizsargiepakojumā ievietotu preču piegādi, kuras veselības aizsardzības nolūkā vai ar higiēnu saistītu apsvērumu dēļ nav piemērotas atpakaļatdošanai, ja pēc šo preču piegādes ir ticis noņemts aizsargiepakojums.

(3) Atteikuma parauga veidlapa

(Ja vēlaties atsaukt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un atsūtiet to mums.)

Kam:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Vācija

E-pasts: info@kompernass.de
Fakss: 02327/3018-100

 

Ar šo es/mēs (*) atsaucu(-am) manis/mūsu (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/šāda pakalpojuma sniegšanu (*)
Pasūtīts (kad *)/saņemts (kad *)
Patērētāja(-u) vārds, uzvārds
Patērētāja(-u) adrese
Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja paziņojums tiek nosūtīts papīra formātā)
Datums (*)

Nevajadzīgo svītrot

Pēdējoreiz manīts
  • |