VDN

„Kompernaß Handelsgesellschaft mbH” vispārējie darījumu noteikumi

1. Darbības sfēra, definīcijas

1.1. Tiešsaistes veikala uzturētājs ir uzņēmums „Kompernaß Handelsgesellschaft mbH”, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Vācija, (turpmāk tekstā „piedāvātājs”). Uz visiem pasūtījumiem, piegādēm un līgumiem saistībā ar mūsu tiešsaistes veikalā piedāvātajām precēm, to piederumiem un patēriņa materiāliem (turpmāk tekstā visi kopā saukti „preces”), kas tiek noslēgti starp piedāvātāju un klientu, ir attiecināmi vienīgi turpmāk izklāstītie Vispārējie darījumu noteikumi.

1.2. Mūsu tiešsaistes veikalā pieejamās preču prezentācijas mērķgrupa ir vienīgi patērētāji saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 13. pantu (turpmāk tekstā „klients”). Preces tiek pārdotas vienīgi lietošanai privātiem nolūkiem. Preču tālākpārdošana darījumu ceļā ir aizliegta.

1.3. Iegādātās preces pārdodot tālāk ražošanas vai komerciālā nolūkā un iepriekš nesaņemot atļauju no piedāvātāja, jūsu pienākums ir par katru pārkāpuma darbību samaksāt līgumsodu, ko esam noteikuši atbilstoši „ex aequo et bono” principam un ko strīda gadījumā pārbauda kompetentā tiesa.

1.4. Prece tiek izsniegta vienīgi tādā daudzumā, kas ir atbilstošs sadzīves vajadzībām, ja vien produkta aprakstā nav norādīts citādi.

2. Līguma noslēgšana

2.1. Preču prezentācija tiešsaistes veikalā vēl nav uztverama kā līguma slēgšanas piedāvājums. Jūs no piedāvātāja sortimenta varat izvēlēties preces un, nospiežot pogu „Preču grozs”, ielikt tās tā saucamajā elektroniskajā preču grozā. Aktivizējot savu pasūtījumu („pasūtīšana ar obligātu apmaksu”), jūs iesniedzat mums līguma slēgšanas piedāvājumu. Pirms pasūtīto preču izsūtīšanas jebkurā brīdī varat mainīt un skatīt datus, kas jums sniedz iespēju arī pamanīt un izlabot iespējamās kļūdas, kas pieļautas datu ievades laikā. Tomēr pieteikumu iespējams iesniegt un nosūtīt tikai tad, ja pirms tam ir akceptēti un tādējādi arī jūsu pieteikumā iekļauti šie līguma nosacījumi, ko iespējams izdarīt, aktivizējot kontrollodziņu ar nosaukumu „Piekrītu Vispārējiem darījumu noteikumiem”.

2.2. Pēc tam savā e-pastā saņemsiet ziņu, kas kalpos kā pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums un kurā būs izklāstīta detalizēta pasūtījuma informācija (pasūtījuma apstiprinājums). Šī ziņa ir uztverama vienīgi kā informēšana par pasūtījuma saņemšanu un pasūtījuma saturu, bet vēl nav uzskatāma kā piedāvājuma pieņemšana no piedāvātāja puses. Pirkuma līgums stājas spēkā tikai brīdī, kad nosūtām jums rēķinu. Rēķina nosūtīšana nozīmē, ka esam pieņēmuši jūsu piedāvājumu un līdz ar to apstiprinājuši jūsu pasūtījumu. Prece tiek izsūtīta pēc rēķina apmaksas. Preces izsūtīšanu apstiprināsim, nosūtot jums atsevišķu ziņu uz jūsu e-pastu (izsūtīšanas apstiprinājums). Kā patērētājs varat izmantot savas atteikuma tiesības saskaņā ar turpmāk izklāstīto informāciju par atteikuma tiesībām (šo Vispārējo darījumu noteikumu 10. punkts).

3. Līguma teksta saglabāšana

Piedāvātājs saglabā līguma tekstu un pasūtījuma datus, tomēr drošības apsvērumu dēļ tos nav iespējams ilgstoši skatīt tiešsaistē. Saņemšanas apstiprinājumā un pasūtījuma apstiprinājumā ir iekļauti visi būtiskie pasūtījuma dati, kā arī pārējais līguma teksts. Turklāt jums ir iespēja ar pārlūkprogrammas drukāšanas funkcijas palīdzību pasūtījuma veikšanas laikā izdrukāt vai ar pārlūkprogrammas saglabāšanas funkcijas palīdzību saglabāt Vispārējos darījumu noteikumus un visus ievadītos datus.

4. Piegāde

(1) Ja nav norādīts citādi, piegāde tiek veikta pa pastu no piedāvātāja mītnes vietas uz klienta norādīto piegādes adresi. Ja attiecīgajai precei nav norādīts cits piegādes laiks, pasūtīto preču piegāde Vācijā pēc pasūtījuma apstiprināšanas un pilnas pirkuma summas saņemšanas piedāvātāja bankas kontā var aizņemt 5 darba dienas. Ja piegāde tiek veikta ārpus Vācijas, jo īpaši, piegādājot pakas, piegādes laiks var aizņemt līdz 10 darba dienām. Ja jūsu izvēlētā prece pagaidām nav pieejama, piedāvātājs jūs par to nekavējoties informēs pasūtījuma apstiprinājumā. Ja preci nebūs iespējams piegādāt ilgāku laika periodu, piedāvātājs nenosūtīs jums pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu un rēķinu. Šādā gadījumā līgums nestāsies spēkā.

(2) Pasūtījumus, kas veikti tiešsaistes veikala vietnē http://www.kompernass.com, pašlaik piegādājam tikai uz šādām valstīm:

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Dānija
 • Vācija
 • Somija
 • Francija (izņemot Francijas aizjūras departamentus)
 • Grieķija
 • Lielbritānija
 • Īrija
 • Itālija
 • Horvātija
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Zviedrija
 • Šveice
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Spānija (izņemot Kanāriju salas, Seuta un Melilja)
 • Čehija
 • Ungārija

Piegādes netiek veiktas uz Kipru un Maltu.

(3) Ja preču piegādes brīdī konstatējat acīmredzamus ar transportēšanu saistītus bojājumus, nekavējoties iesniedziet sūdzību par šiem defektiem piegādātājam un pēc iespējas drīzāk sazinieties ar mums e-pastā info@kompernass.de vai mūsu servisa portālā. Novēlota sūdzības iesniegšana vai sazināšanās neietekmēs jūsu likumā noteiktās tiesības uz garantijas prasības iesniegšanu. Tomēr jūs palīdzēsiet mums iesniegt prasību attiecīgajam preču pārvadātājam vai transportēto preču apdrošinātājam.

5. Cenas un sūtīšanas izmaksas

(1) Visās norādītajās cenās ir iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis.

(2) Papildus pirkuma cenai pieskaitītās piegādes vai sūtīšanas izmaksas sedz klients, un preču rēķinā tās tiek norādītas atsevišķi.

(3) Veicot piegādi ārpus Vācijas, atsevišķos gadījumos var rasties papildu izmaksas saistībā ar nomaksājamiem nodokļiem vai nodevām (piemēram, muitas maksa). Šādos gadījumos maksājums ir veicams nevis uz piedāvātāja bankas kontu, bet gan atbildīgajam muitas departamentam vai finanšu iestādei.

6. Maksāšanas kārtība un kavējumi

(1) Maksājums tiek veikts kā priekšapmaksa. Maksājumu varat veikt ar bankas pārskaitījumu, PayPal vai kredītkarti (Visa, Master Card, Amex).

(2) Pirkuma summas maksājums ir veicams ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

(3) Pēc šī termiņa beigām piedāvātājam ir tiesības par katru maksājuma atgādinājumu iekasēt atgādinājuma nodevu 5,00 € apmērā (ar iekļautu PVN), bet par trešo atgādinājumu – nodevu 10,00 € apmērā (ar iekļautu PVN). Jums ir tiesības pierādīt, ka zaudējumi nav radīti vai to apmērs ir mazāks. Šis noteikums nav attiecināms uz kavējuma procentiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. Īpašumtiesību priekštiesība

(1) Piedāvātājs patur tiesības uz preci, kamēr tiek saņemts pilns maksājums par pirkumu.

(2) Ja neievērojat līguma nosacījumus, īpaši attiecībā uz maksājuma kavējumu, nepatiesu datu par savu kredītspēju sniegšanu vai pieteikuma iesniegšanu par maksātnespējas procesa sākšanu, piedāvātājam ir tiesības – nepieciešamības gadījumā nosakot konkrētu termiņu – atkāpties no līguma izpildes un pieprasīt preces atgriešanu, ja pirms tam vēl neesat veicis pretpakalpojumu vai neesat to veicis pilnā apmērā.

8. Aizturēšanas tiesības

Aizturēšanas tiesības klients var izmantot tikai tad, ja arī pretprasība ir balstīta uz tām pašām līgumattiecībām.

9. Garantija saistībā ar preces defektiem, garantija

(1) Piedāvātājs uzņemas atbildību par preces defektiem saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tas neietekmē piedāvātāja atbildību saskaņā ar 10. punktu.

(2) Garantija ir spēkā tikai tad, ja tā ir nepārprotami noformulēta attiecīgās preces pasūtījuma apstiprinājumā.

10. Atbildība

(1) Piedāvātājs uzņemas neierobežotu atbildību par zaudējuma atlīdzināšanu jums saistībā ar dzīvības zaudējumu, miesas bojājumu gūšanu vai veselības kaitējuma nodarīšanu vai saistībā ar tīšu būtisku līgumā noteikto pienākumu nepildīšanu vai ar tiem saistītu rupju nolaidību, kā arī citiem bojājumiem, kas radušies, piedāvātājam tīši nepildot savus pienākumus, vai kas radušies piedāvātāja rupjas nolaidības dēļ. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad iepriekšminētos pārkāpumus ir izdarījis piedāvātāja likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona. Būtiskie līgumā noteiktie pienākumi ir tādi pienākumi, kuru izpilde ir nepieciešama līguma mērķa sasniegšanai.

(2) Ja būtisku līgumā noteikto pienākumu nepildīšana notikusi vienkāršas nolaidības dēļ, piedāvātājs atbild jums tikai par paredzamiem, līgumam tipiskiem zaudējumiem, ja vien klients nav iesniedzis prasību par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar dzīvības zaudējumu, miesas bojājumu gūšanu vai veselības kaitējuma nodarīšanu.

(3) 1. un 2. punktā minētie ierobežojumi attiecas arī uz piedāvātāja likumīgajiem pārstāvjiem un pilnvarniekiem, ja prasības tiek izvirzītas tieši pret viņiem.

(4) Tas neietekmē Likumā par produktatbildību definētos noteikumus.

(5) No 1. un 2. punkta izrietošie atbildības ierobežojumi nav spēkā, ja piedāvātājs ir ļaunprātīgi noklusējis informāciju par kādu defektu vai ir uzņēmies garantiju par kādai lietai piemītošām īpašībām. Tas ir spēkā arī tad, ja piedāvātājs un jūs esat noslēguši vienošanos par kādai lietai piemītošām īpašībām; šai nolūkā ir nepieciešams noslēgt atsevišķu rakstisku vienošanos starp piedāvātāju un jums.

(6) Pārējos gadījumos piedāvātājs izslēdz savu atbildību, un tas attiecas arī uz sekundārajiem bojājumiem.

(7) Ja izvirzāt prasību par sekundāriem bojājumiem, kas radušies citam pārvietojamajam priekšmetam, nevis precei, kurai konstatēts defekts, jums ir pienākums šo citu pārvietojamo priekšmetu nosūtīt piedāvātājam bojājuma pārbaudes veikšanai. Piedāvātājs pēc pārbaudes pabeigšanas nosūtīs šo citu pārvietojamo priekšmetu atpakaļ klientam, par savu naudu sedzot ar sūtīšanu saistītos izdevumus.

11. Patērētāja atteikuma tiesības un informācija par atteikuma tiesībām

(1) Ja esat patērētājs, tad, noslēdzot tālpārdošanas darījumu, varat izmantot savas likumā noteiktās atteikuma tiesības, par kurām piedāvātājs pēc likuma noteiktā parauga jūs sekojoši informēs. Izņēmuma gadījumi saistībā ar atteikuma tiesību izmantošanu ir atrunāti punktā (2). Punktā (3) ir iekļauta atteikuma tiesību parauga veidlapa.

Informācija par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā lauzt šo līgumu, nenorādot šādas rīcības iemeslus.

Atteikuma iesniegšanas termiņš ir četrpadsmit dienas, skaitot no dienas, kurā jūs vai jūsu pilnvarota trešā persona, kas nav preces pārvadātājs, ir pārņēmusi šo preci savā īpašumā. Ja viena pasūtījuma ietvaros preces tiek piegādātas atsevišķi, atteikuma iesniegšanas termiņš ir četrpadsmit dienas, skaitot no dienas, kurā jūs vai jūsu pilnvarota trešā persona, kas nav preces pārvadātājs, ir pārņēmusi savā īpašumā pēdējo piegādāto preci. Piegādājot preci pa daļām vairākos atsevišķos sūtījumos, vērā tiek ņemta pēdējā sūtījuma vai pēdējās preces vienības saņemšana jeb pārņemšana savā īpašumā.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jūsu pienākums ir informēt mūs (piemēram, ierakstītas vēstules veidā, e-pastā vai pa faksu), atsūtot mums viennozīmīgi noformulētu paskaidrojumu par savu lēmumu atsaukt līgumu.

Kontaktadrese:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Vācija
E-pasts: info@kompernass.de
Tālrunis: 02327/3018-0
Fakss: 02327/3018-100

Šai nolūkā varat izmantot klāt pievienoto atteikuma parauga veidlapu, bet tas nav obligāts nosacījums.

Lai ievērotu atteikuma iesniegšanas termiņu, pietiks ar to, ka pirms atteikuma iesniegšanas termiņa beigām atsūtīsiet mums paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Šai nolūkā varat izmantot klāt pievienoto atteikuma parauga veidlapu, bet tas nav obligāts nosacījums.

Lai ievērotu atteikuma iesniegšanas termiņu, pietiks ar to, ka pirms atteikuma iesniegšanas termiņa beigām atsūtīsiet mums paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Atteikuma sekas

Ja jūs šo līgumu atsaucat, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kurā būsim saņēmuši jūsu paziņojumu par šī līguma atsaukšanu, atmaksāsim visus maksājumus, kurus mēs no jums esam saņēmuši, tostarp arī piegādes izdevumus (izņemot papildizdevumus, kuri radušies, jums izvēloties citu piegādes veidu, nevis mūsu piedāvāto, cenas ziņā visizdevīgāko standarta piegādi). Atmaksai izmantojam to pašu maksājuma līdzekli, kuru izmantojāt sākotnējai transakcijai, ja vien ar jums nav tikusi noslēgta cita rakstiska vienošanās; mēs jums nekādā gadījumā neaprēķināsim atlīdzības maksu par šo atmaksu. Mēs varam atlikt atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši atpakaļ preces vai jūsu apliecinājumu par preču atpakaļnosūtīšanu – atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas agrāk.

Jums nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad esat mūs informējis par šī līguma atsaukšanu, ir jānosūta vai jānodod mums atpakaļ piegādātās preces. Termiņš ir ievērots, ja izsūtāt preces, pirms ir pagājušas noteiktās četrpadsmit dienas.

Jūs sedzat visus tiešos izdevumus, kas rodas saistībā ar preču atpakaļnosūtīšanu. Par iespējamu preču vērtības zudumu jums būs jāmaksā tikai tad, ja šī vērtības zuduma iemesls būs rīcība, kas nebūs nepieciešama preču īpašību, parametru un darbības pārbaudes veikšanai.

~ Informācijas par atteikuma tiesībām beigas ~

(2) Šīs atteikuma tiesības neattiecas uz tālpārdošanas līgumiem saistībā ar tādu aizsargiepakojumā ievietotu preču piegādi, kuras veselības aizsardzības nolūkā vai ar higiēnu saistītu apsvērumu dēļ nav piemērotas atpakaļatdošanai, ja pēc šo preču piegādes ir ticis noņemts aizsargiepakojums.

(3) Atteikuma parauga veidlapa

(Ja vēlaties atsaukt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un atsūtiet to mums.)

Kam:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Vācija

E-pasts: info@kompernass.de
Fakss: 02327/3018-100

Ar šo es/mēs (*) atsaucu(-am) manis/mūsu (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/šāda pakalpojuma sniegšanu (*)
Pasūtīts (kad *)/saņemts (kad *)
Patērētāja(-u) vārds, uzvārds
Patērētāja(-u) adrese
Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja paziņojums tiek nosūtīts papīra formātā)
Datums (*)
Nevajadzīgo svītrot.

12. Paziņojumi par datu apstrādi

Informācija par datu aizsardzību ir pieejama sadaļā „Datu aizsardzība” vietnēwww.kompernass.com.

13. Piemērojamās tiesības

Spēkā ir Vācijas tiesības. Spēkā ir vienošanās par neekskluzīvu Bohumas pilsētas tiesu jurisdikciju. Tas nozīmē, ka prasības saistībā ar šiem pārdošanas noteikumiem, kas izriet no patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, varat pēc savas izvēles iesniegt gan Bohumā/Vācijā, gan tajā ES dalībvalstī, kurā dzīvojat. Ja esat patērētājs, kura pastāvīgā dzīvesvieta atrodas kādā no ES dalībvalstīm, jums arī pienākas aizsardzība, kādu nosaka jūsu dzīvesvietas valstī spēkā esošās imperatīvās tiesību normas.

14. Nobeiguma noteikumi

Ja kāds no šo Vispārējo darījumu noteikumu atsevišķajiem noteikumiem vairs nav spēkā, tas neietekmē pārējo noteikumu darbību.

- VISPĀRĒJO DARĪJUMU NOTEIKUMU BEIGAS -

NORĀDĪJUMI PAR BATERIJU UTILIZĒŠANU

Saistībā ar bateriju un akumulatoru (turpmāk tekstā „baterijas”) pārdošanu, piegādājot ierīces, kas satur baterijas, mūsu pienākums ir vērst jūsu uzmanību uz šādu noteikumu: likums nosaka, ka jūsu kā gala lietotāja pienākums ir nodot atpakaļ vecās baterijas. Vecās baterijas, kuras savā sortimentā esam vai bijām iekļāvuši kā jaunas baterijas, jūs bez atlīdzības varat nodot atpakaļ, sūtot tās uz mūsu preču izsūtīšanas adresi. Uz baterijām redzamajiem simboliem ir šāda nozīme: pārsvītrota atkritumu tvertne nozīmē, ka šo bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Atkritumu tvertnes simbolam blakus ir redzams kaitīgās vielas ķīmiskais apzīmējums. „Cd” nozīmē, ka baterijas sastāvā ir vairāk nekā 0,002 masas procenti kadmija. „Pb” nozīmē, ka baterijas sastāvā ir vairāk nekā 0,004 masas procenti svina. „Hg” norāda, ka baterija satur vairāk nekā 0,0005 masas procentus dzīvsudraba.

 

Pēdējoreiz manīts
 • |