OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

1. Zakres obowiązywania, definicje

1.1 Sklep internetowy (zwany dalej „Dostawcą”) jest prowadzony przez Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, Republika Federalna Niemiec. Dla wszystkich zamówień, dostaw i umów dotyczących towarów oferowanych w naszym sklepie internetowym, związanych z nimi akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (zwanych dalej łącznie „towarami”) pomiędzy Dostawcą a Klientem obowiązują wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe.

1.2 Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym jest skierowana wyłącznie do konsumentów w rozumieniu § 13 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego] (nazywanych w dalszej części: „Klientami”). Towary są sprzedawane wyłącznie do użytku prywatnego. Odsprzedaż towarów w ramach działalności gospodarczej jest zabroniona.

1.3 W przypadku handlowej i komercyjnej odsprzedaży zakupionych towarów bez uprzedniej zgody Dostawcy, zobowiązują się Państwo do zapłaty kary za każdy przypadek naruszenia, która zostanie określona przez nas według naszego uznania, a w przypadku sporu zweryfikowana przez właściwy sąd.

1.4 Towary są sprzedawane wyłącznie w ilościach odpowiadających zwyczajowo potrzebom gospodarstwa domowego, chyba że w opisie produktu podano inaczej.

2. Zawarcie umowy

2.1 Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie stanowi jeszcze oferty zawarcia umowy. Z asortymentu Dostawcy można wybierać towary i za pomocą przycisku „Koszyk” zbierać je w tzw. elektronicznym koszyku zakupów. Składając zamówienie („zamówienie odpłatne”), składają nam Państwo ofertę zawarcia umowy. Przed wysłaniem zamówienia można w każdej chwili zmienić i przejrzeć dane, co daje również możliwość identyfikacji i korekty ewentualnych błędów we wprowadzonych danych. Wniosek można jednak złożyć i przesłać tylko po zaakceptowaniu tych warunków umownych i tym samym włączeniu ich do wniosku przez zaznaczenie pola wyboru z oznaczeniem „Akceptuję Ogólne warunki handlowe”.

2.2 Następnie otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawierającą jego szczegóły (potwierdzenie zamówienia). Ta wiadomość ma za zadanie jedynie poinformowanie Państwa o otrzymaniu i treści zamówienia i nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Dostawcę. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero z chwilą wysłania Państwu faktury. Wysłanie faktury oznacza zaakceptowanie przez nas Państwa oferty i stanowi jednocześnie potwierdzenie zamówienia. Towar zostanie wysłany po opłaceniu faktury. Wysyłkę towaru potwierdzimy w kolejnej wiadomości (potwierdzenie wysyłki). Jako konsumentowi przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższą instrukcją odstąpienia od umowy (punkt 11. niniejszych OWH).

3. Zapisywanie tekstu umowy

Tekst umowy i dane zamówienia są wprawdzie zapisywane przez Dostawcę, ale ze względów bezpieczeństwa nie są stale dostępne online. Potwierdzenie odbioru i potwierdzenie zamówienia zawierają wszystkie istotne dane zamówienia, jak również pozostały tekst umowy. Za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce mają Państwo również możliwość wydrukowania Ogólnych Warunków Handlowych oraz wszystkich danych wprowadzonych podczas składania zamówienia lub zapisania ich za pomocą funkcji zapisu przeglądarki.

4. Dostawa

(1) O ile nie określono inaczej, dostawa realizowana jest drogą pocztową z siedziby Dostawcy na adres dostawy podany przez Klienta. O ile dla danego towaru nie podano innego terminu dostawy, termin dostawy na terenie Niemiec może wynosić do 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i otrzymania przez Dostawcę pełnej zapłaty ceny zakupu. W przypadku dostaw poza granice Niemiec, zwłaszcza paczek, czas dostawy wynosi do 10 dni roboczych. Jeśli wybrany towar jest chwilowo niedostępny, dostawca poinformuje Państwa o tym niezwłocznie w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli towary są trwale niedostępne, Dostawca odstąpi od wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia i faktury. W tym przypadku umowa nie zostanie zawarta.

(2) Zamówienia ze sklepu internetowego na stronie http://www.kompernass.com mogą być obecnie dostarczane tylko do następujących krajów:

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Dania
 • Niemcy
 • Finlandia
 • Francja (z wyłączeniem francuskich departamentów zamorskich)
 • Grecja
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Włochy
 • Chorwacja
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Szwecja
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania (za wyjątkiem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)
 • Czechy
 • Węgry

Dostawy nie są realizowane na Cypr i Maltę.

(3) W przypadku dostarczenia towarów z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o niezwłoczną reklamację takich uszkodzeń u doręczyciela i jak najszybszy kontakt z nami: Email: info@kompernass.de lub przez nasz portal serwisowy. Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie będzie miało żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw gwarancyjnych. Pomoże nam to jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

5. Ceny i koszty wysyłki

(1) Wszystkie ceny zawierają podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

(2) Dodatkowe koszty dostawy lub wysyłki, które należy doliczyć do ceny zakupu, ponosi Klient i są one wymienione osobno w prezentacji towarów.

(3) W przypadku dostaw poza terytorium Niemiec w konkretnych przypadkach mogą zostać doliczone dodatkowe podatki lub opłaty (np. opłaty celne). W tych przypadkach płatność nie jest dokonywana na rzecz Dostawcy, lecz na rzecz właściwych organów celnych lub podatkowych.

6. Warunki płatności i opóźnienia w płatnościach

(1) Płatność realizowana jest z góry. Płatności można dokonać przelewem bankowym, za pośrednictwem serwisu PayPal lub kartą kredytową (Visa, Master Card, Amex).

(2) Zapłata ceny zakupu musi zostać dokonana w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

(3) Po wystąpieniu zwłoki w zapłacie Dostawca ma prawo do naliczania opłat za każde wezwanie do zapłaty: za drugie wezwanie do zapłaty należna opłata wynosi 5,00 € (z VAT), za trzecie wezwanie do zapłaty opłata wynosi 10,00 € (z VAT). Klient ma prawo udowodnić, że Dostawca nie poniósł żadnej szkody lub że poniesiona przez niego szkoda jest mniejsza. Nie narusza to prawa do dochodzenia odsetek z tytułu zwłoki zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Zastrzeżenie własności

(1) Dostawca zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu uzyskania całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(2) W przypadku naruszenia umowy przez Klienta, w szczególności niedotrzymania terminu płatności, złożenia fałszywych oświadczeń o jego zdolności kredytowej lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego Klienta, Dostawca ma prawo - w razie konieczności po wyznaczeniu terminu - do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu towaru, jeżeli Klient nie uiścił jeszcze zapłaty lub nie uiścił jej w pełnej wysokości.

8. Prawo do zatrzymania rzeczy

Prawo zatrzymania rzeczy przysługuje Klientowi tylko wówczas, gdy roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

9. Rękojmia za wady, gwarancja

(1) Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Nie narusza to odpowiedzialności Dostawcy określonej w punkcie 10.

(2) Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie stwierdzone w potwierdzeniu zamówienia dla danego towaru.

10. Odpowiedzialność

(1) Dostawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Klienta za roszczenia odszkodowawcze z tytułu narażenia na utratę życia, uszczerbku na ciele, zdrowiu lub umyślnego albo wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia istotnych zobowiązań umownych, jak również za inne szkody, powstałe wskutek umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków Dostawcy. Dotyczy to również przypadków, w których wyżej wymienione naruszenia zostały popełnione przez prawnego przedstawiciela Dostawcy lub jego pomocników w wykonaniu zobowiązania. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

(2) Jeżeli naruszenie istotnych zobowiązań umownych zostało spowodowane zwykłym zaniedbaniem, Dostawca odpowiada przed Klientem jedynie za typowe dla umowy, dające się przewidzieć szkody, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu narażenia życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu.

(3) Ograniczenia określone w ust. 1 i 2 mają również zastosowanie dla przedstawicieli prawnych i pomocników Dostawcy, jeżeli roszczenia są dochodzone bezpośrednio wobec nich.

(4) Przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają nienaruszone.

(5) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli Dostawca podstępnie zataił wadę lub udzielił gwarancji na właściwości towaru. To samo dotyczy sytuacji, gdy Dostawca i Klient zawarli umowę dotyczącą właściwości towaru; wymaga to jednak osobnej pisemnej umowy pomiędzy Dostawcą a Klientem.

(6) W pozostałym zakresie Dostawca wyklucza swoją odpowiedzialność. Dotyczy to również szkód następczych.

(7) W przypadku zgłoszenia przez Klienta szkody następczej, która powstała na innej rzeczy ruchomej niż wadliwy towar, Klient jest zobowiązany do przesłania tej innej rzeczy ruchomej do Dostawcy w celu sprawdzenia uszkodzenia. Po sprawdzeniu rzeczy przez Dostawcę, Dostawca wyśle tę inną ruchomą rzecz Klientowi na własny koszt.

11. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zasady odstąpienia od umowy

(1) Jeżeli Klient ma status konsumenta, w przypadku zawarcia transakcji sprzedaży na odległość przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o czym Dostawca informuje Klienta zgodnie z poniższym wzorem ustawowym. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy są uregulowane w ustępie (2). W ustępie (3) znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, wszedł lub weszła w posiadanie towaru. Jeżeli w ramach jednego zamówienia towary zostaną dostarczone osobno, termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, wszedł lub weszła w posiadanie ostatniego towaru. W przypadku dostawy towarów w kilku przesyłkach częściowych, decydujący jest dzień odbioru ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listu przesłanego pocztą, wiadomości e-mail lub faksu).

Adres kontaktowy:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Niemcy
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Faks: 02327/3018-100

Można wykorzystać do tego celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza, standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas Państwa powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu zapłaty skorzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu przesłania nam towaru, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam bezzwłocznie, w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślecie nam Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego stanu, właściwości i sposobu działania.

~ Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy ~

(2) To prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania dla umów zawieranych na odległość na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich zapieczętowanie zostało usunięte po dostawie.

(3) Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go do nas.)

Do
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Niemcy

E-mail: info@kompernass.de
Faks: 02327/3018-100

Ja/my (*) odstępuję/odstępujemy (*) niniejszym od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)
Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)
Imię i nazwisko konsumenta(ów)
Adres konsumenta(ów)
Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia na papierze)
Data (*)

Niepotrzebne skreślić.

12. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Informacje na temat ochrony danych można znaleźć w rubryce „Ochrona danych” na stronie www.kompernass.com.

13. Właściwe prawo

Obowiązuje prawo niemieckie. Uzgadnia się niewyłączną jurysdykcję sądów w Bochum. Oznacza to, że mogą Państwo zgłaszać roszczenia w związku z niniejszymi warunkami sprzedaży, które wynikają ze standardów ochrony konsumentów, albo w Bochum/Niemcy, albo w państwie członkowskim UE, w którym Państwo mieszkają. Jeżeli są Państwo konsumentem mającym miejsce stałego zamieszkania w UE, są Państwo objęci również ochroną na mocy obowiązujących przepisów prawa w kraju zamieszkania.

14. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okaże się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

- KONIEC OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH -

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI BATERII

W związku ze sprzedażą baterii i akumulatorów - zwanych dalej bateriami - wraz z dostawą urządzeń zawierających baterie jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie: Jako użytkownik końcowy są Państwo ustawowo zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. Zużyte baterie, które mamy lub mieliśmy w naszej ofercie jako nowe baterie, można bezpłatnie zwrócić wysyłając je na nasz adres wysyłkowy. Symbole przedstawione na bateriach mają następujące znaczenie: Przekreślony kosz na śmieci oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. W pobliżu symbolu kosza na śmieci znajduje się nazwa chemiczna substancji szkodliwej. "Cd" oznacza, że bateria zawiera kadm w ilości większej niż 0,002 procenta masy. "Pb" oznacza, że bateria zawiera ołów w ilości większej niż 0,004 procenta masy, "Hg" oznacza, że bateria zawiera rtęć w ilości większej niż 0,0005 procenta masy.

Wyświetlony
 • |