Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zasady odstąpienia od umowy

(1) Jeżeli Klient ma status konsumenta, w przypadku zawarcia transakcji sprzedaży na odległość przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o czym Dostawca informuje Klienta zgodnie z poniższym wzorem ustawowym. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy są uregulowane w ustępie (2). W ustępie (3) znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, wszedł lub weszła w posiadanie towaru. Jeżeli w ramach jednego zamówienia towary zostaną dostarczone osobno, termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, wszedł lub weszła w posiadanie ostatniego towaru. W przypadku dostawy towarów w kilku przesyłkach częściowych, decydujący jest dzień odbioru ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listu przesłanego pocztą, wiadomości e-mail lub faksu).

Adres kontaktowy:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Niemcy
E-mail: info@kompernass.de
Telefon: 02327/3018-0
Faks: 02327/3018-100

Można wykorzystać do tego celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza, standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas Państwa powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu zapłaty skorzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu przesłania nam towaru, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam bezzwłocznie, w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślecie nam Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego stanu, właściwości i sposobu działania.

~ Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy ~

(2) To prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania dla umów zawieranych na odległość na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich zapieczętowanie zostało usunięte po dostawie.

(3) Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go do nas.)

Do
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Niemcy

E-mail: info@kompernass.de
Faks: 02327/3018-100

Ja/my (*) odstępuję/odstępujemy (*) niniejszym od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)
Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)
Imię i nazwisko konsumenta(ów)
Adres konsumenta(ów)
Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia na papierze)
Data (*)

Niepotrzebne skreślić.

Wyświetlony
  • |