Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

1. Toepassingsgebied, definities

1.1 De webshop wordt door Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstraße 21, 44867 Bochum, BR Duitsland, (hierna de “Aanbieder” genoemd) beheerd. Voor alle bestellingen, leveringen en overeenkomsten in verband met de artikelen die in onze webshop worden aangeboden, met inbegrip van de bijbehorende toebehoren en verbruiksgoederen (hierna gezamenlijk “Artikelen” genoemd) tussen de Aanbieder en de klant gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden.

1.2 De Artikelen in onze webshop worden uitsluitend aangeboden aan consumenten in de zin van § 13 van het Duitse burgerlijk wetboek (hierna “Klant” genoemd). De Artikelen worden uitsluitend voor privégebruik verkocht. De wederverkoop van de Artikelen in het economische verkeer is verboden.

1.3 In geval van een zakelijke of commerciële wederverkoop van de gekochte Artikelen zonder voorafgaande toestemming van de Aanbieder, verbindt u zich tot het betalen van een contractuele boete per inbreuk, die door ons ex aequo et bono wordt vastgelegd en die in geval van een geschil aan de bevoegde rechtbank kan worden voorgelegd.

1.4 De Artikelen worden uitsluitend geleverd in hoeveelheden die in een huishouden gebruikelijk zijn, tenzij in de productbeschrijving anderszins vermeld is.

2. Sluiten van een overeenkomst

2.1 Het feit dat de Artikelen in de webshop worden aangeboden, vormt nog geen voorstel tot het sluiten van een overeenkomst. U kunt uit het assortiment van de Aanbieder Artikelen selecteren en die via de knop “Winkelwagen” in een zogenaamde elektronische winkelwagen opslaan. Wanneer u een bestelling indient (“betalingsverplicht bestellen”), komt dit overeen met een voorstel van uw kant om een overeenkomst met ons te sluiten. Voordat u de bestelling verzendt, kunt u de gegevens controleren en bewerken, zodat u de mogelijkheid hebt om eventuele invoerfouten te detecteren en corrigeren. De bestelling kan echter pas worden ingediend en verzonden nadat u de algemene voorwaarden hebt aanvaard door het vakje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te vinken, zodat deze in de bestelling zijn opgenomen.

2.2 U ontvangt vervolgens een bericht, dat de ontvangst van de bestelling bevestigt en de details ervan bevat. Dit bericht dient uitsluitend om u te informeren over de ontvangst en de inhoud van de bestelling en vormt geen acceptatie van de bestelling door de Aanbieder. Een koopovereenkomst wordt past gesloten wanneer we u de factuur sturen. Het feit dat we u de factuur toesturen, vormt onze acceptatie van uw voorstel en dus ook onze bevestiging van uw bestelling. De Artikelen worden na betaling van de factuur verzonden. We bevestigen de verzending van de Artikelen in een aanvullend bericht (verzendingsbevestiging). Als consument beschikt u over herroepingsrecht volgens de onderstaande herroepingsbepaling (punt 11 van deze Algemene Voorwaarden).

3. Opslag van de tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst en de gegevens van de bestelling worden weliswaar door de Aanbieder opgeslagen maar blijven om veiligheidsredenen niet permanent online beschikbaar. De ontvangstbevestiging en bestellingsbevestiging bevatten alle essentiële gegevens van de bestelling en ook alle andere tekst van de overeenkomst. U hebt bovendien de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden en alle gegevens die u tijdens het bestelproces hebt ingevoerd, via de printerfunctie van uw browser af te drukken of via de opslagfunctie van uw browser op te slaan.

4. Levering

(1) Tenzij anders vermeld, gebeurt de levering per post vanaf het adres van de Aanbieder naar het bezorgadres dat door de klant is verstrekt. Tenzij voor de Artikelen een andere levertermijn is vermeld, kan de transporttijd bij leveringen binnen Duitsland tot 5 werkdagen na orderbevestiging en volledige ontvangst van de betaling van de koopprijs bij de Aanbieder bedragen. Bij leveringen buiten Duitsland, met name bij pakketten, bedraagt de transporttijd tot 10 werkdagen. Als de door u geselecteerde Artikelen tijdelijk niet meer beschikbaar zijn, meldt de Aanbieder dit onmiddellijk in de bestellingsbevestiging. Als de Artikelen definitief niet meer leverbaar zijn, zal de Aanbieder de bestelling weigeren en ook geen factuur toesturen. In dat geval komt geen overeenkomst tot stand.

(2) Artikelen uit de webshop op http://www.kompernass.com kunnen momenteel uitsluitend in de volgende landen worden geleverd:

 • België
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk (uitgezonderd Franse overzeese gebieden)
 • Griekenland
 • Groot-Brittannië
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Zweden
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje (uitgezonderd Canarische eilanden, Ceuta en Melilla)
 • Tsjechië
 • Hongarije

Er wordt niet naar Cyprus en Malta geleverd.

(3) Hebben de geleverde Artikelen zichtbare transportschade opgelopen, meld deze schade dan onmiddellijk bij de transportmaatschappij en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op via e-mail info@kompernass.de of via ons serviceportaal. Doet u dit niet, dan heeft dit weliswaar geen gevolgen voor uw recht op wettelijke garantie, maar uw melding helpt ons om onze eigen claims tegenover de transportmaatschappij en/of de transportverzekeraar geldend te maken.

5. Prijzen en verzendkosten

(1) Alle vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw.

(2) Naast de koopprijs worden ook leverings- of verzendkosten berekend, die voor rekening van de klant zijn en die in de presentatie van de Artikelen afzonderlijk zijn vermeld.

(3) Bij leveringen buiten Duitsland kunnen in uitzonderlijke gevallen ook verdere belastingen of onkosten (bijv. douanerechten) worden berekend. Deze onkosten worden dan niet aan de Aanbieder betaald maar aan de bevoegde douane- of belastingdienst.

6. Betalingsvoorwaarden en verzuim

(1) De betaling gebeurt vooraf. U kunt betalen per overschrijving, via PayPal of met creditcard (Visa, Master Card, Amex).

(2) De betaling van de koopprijs moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst gebeuren.

(3) De Aanbieder heeft het recht om voor elke aanmaning na het begin van het verzuim een aanmaningsvergoeding te heffen: voor de tweede aanmaning een vergoeding van 5,00 euro (incl. btw), voor de derde aanmaning een vergoeding van 10,00 euro (incl. btw). In geval van geen of weinig schade ligt de bewijslast bij u. Eventuele verwijlinteresten volgens de wettelijke bepalingen blijven onverlet.

7. Voorbehouden eigendom

(1) De Aanbieder behoudt het eigendom van de Artikelen tot de volledige koopprijs is betaald.

(2) In geval van een contractbreuk door u, met name bij betalingsverzuim, bij het verstrekken van valse gegevens over uw kredietwaardigheid of wanneer tegen u een insolventieprocedure is ingesteld, heeft de Aanbieder - indien nodig na ingebrekestelling - het recht om uit de overeenkomst terug te treden en de Artikelen terug te eisen, in zover u de tegenprestatie nog niet of niet volledig hebt uitgevoerd.

8. Retentierecht

De klant heeft uitsluitend retentierecht wanneer de tegenclaim op dezelfde contractuele relatie gebaseerd is.

9. Wettelijke garantie tegen materiële schade, vrijwillige garantie

(1) De Aanbieder is aansprakelijk voor materiële schade volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften. De aansprakelijkheid van de Aanbieder volgens punt 10 blijft daarbij onverlet.

(2) Een garantie bestaat uitsluitend wanneer deze uitdrukkelijk in de bestellingsbevestiging van de desbetreffende Artikelen is vermeld.

10. Aansprakelijkheid

(1) De Aanbieder is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van een overlijden, letsels, gezondheidsschade of opzettelijke of nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen en voor andere schade die voortvloeit uit opzettelijke of nalatige schending van de plichten van de Aanbieder. Dit geldt ook indien de hierboven vermelde schade door een wettelijke vertegenwoordiger of een agent van de Aanbieder is veroorzaakt. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de uitvoering noodzakelijk is om het oogmerk van de overeenkomst te bereiken.

(2) Wanneer de schending van essentiële contractuele verplichtingen voortvloeit uit onachtzaamheid, is de Aanbieder tegenover u uitsluitend aansprakelijk voor de gebruikelijke contractuele, voorzienbare schade, tenzij het gaat om een claim van de klant tot schadevergoeding voor overlijden, letsels of gezondheidsschade.

(3) De beperkingen van lid 1 en 2 gelden ook ten voordele van de wettelijke vertegenwoordiger en agent van de Aanbieder als de claims direct tegen hen worden ingesteld.

(4) De bepalingen van de wet inzake productaansprakelijkheid blijven onverlet.

(5) De in lid 1 en 2 vermelde beperkingen op de aansprakelijkheid gelden niet indien de Aanbieder een fout opzettelijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van een artikel heeft geboden. Datzelfde geldt wanneer de Aanbieder en u een akkoord over de kwaliteit van een artikel hebben getroffen. Dit akkoord moet echter in een aparte schriftelijke overeenkomst tussen de Aanbieder en u zijn vastgelegd.

(6) Alle andere aansprakelijkheid, ook voor gevolgschade, wordt door de Aanbieder afgewezen.

(7) Stelt u een claim in voor gevolgschade die aan een ander beweegbaar voorwerp dan het beschadigde Artikel is ontstaan, dan bent u verplicht om dit andere beweegbare voorwerp naar de Aanbieder te sturen om de schade te controleren. Na de controle door de Aanbieder stuurt de Aanbieder dit andere beweegbare voorwerp op eigen kosten terug naar de klant.

11. Herroepingsrecht van de consument en herroepingsinstructie

(1) Als consument beschikt u bij het sluiten van een online kooptransactie over een wettelijk herroepingsrecht, waarover de Aanbieder u, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, hieronder informeert. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn in lid (2) geregeld. In lid (3) bevindt zich een voorbeeld van een herroepingsformulier.

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de transportmaatschappij is, de Artikelen in ontvangst hebt genomen. Wanneer in het kader van een bestelling de Artikelen apart worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de transportmaatschappij is, de laatste Artikelen in ontvangst hebt genomen. Bij levering van een Artikel in meerdere deelzendingen is de ontvangst van de laatste deelzending of het laatste stuk maatgevend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een eenduidige verklaring (bijv. per post, e-mail of fax) te informeren over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Contactadres:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Duitsland
E-mail: info@kompernass.de
Telefoon: 02327/3018-0
Fax: 02327/3018-100

U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om uw herroepingsrecht te doen gelden, hoeft u slechts de melding over de uitoefening van uw herroepingsrecht nog voor het einde van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zijn we verplicht om alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leverkosten (uitgezonderd de extra kosten als u een andere leveringsmethode dan door de ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen) onmiddellijk terug te betalen, en dit uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw bericht over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij we uitdrukkelijk een andere methode met u zijn overeengekomen. In geen geval worden aan u onkosten wegens deze terugbetaling berekend. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de Artikelen terug ontvangen hebben of totdat u hebt bewezen dat u de Artikelen hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk van deze twee feiten eerder plaatsvindt.

U dient de Artikelen onmiddellijk terug te sturen of te bezorgen, en dit uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons informeert over uw herroeping van deze overeenkomst. Ook als u de Artikelen nog voor het einde van deze periode van veertien dagen terugstuurt, blijft deze termijn onverlet.

De directe kosten voor de retournering van de Artikelen zijn voor uw rekening. U hoeft eventuele waardevermindering van de Artikelen alleen te vergoeden wanneer deze waardevermindering te wijten is aan gebruik van de Artikelen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de kwaliteit, eigenschappen of werking.

~ Einde van de herroepingsinstructie ~

(2) Dit herroepingsrecht bestaat niet bij online kooptransactie voor het leveren van verzegelde Artikelen die wegens gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor retournering, wanneer de verzegeling na de levering werd verwijderd.

(3) Herroepingsformulier

(Wilt u de overeenkomst herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons toe.)

Aan
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Duitsland

E-mail: info@kompernass.de
Fax: 02327/3018-100

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende Artikelen (*)/het verstrekken van de volgende diensten (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren bericht)
Datum (*)

Overbodige opties doorstrepen.

12. Opmerking inzake gegevensverwerking

Alle nodige informatie over gegevensbescherming vindt u in de rubriek “Gegevensbescherming” op www.kompernass.com.

13. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing. Als niet-exclusieve bevoegde rechtbank wordt de rechtbank van Bochum overeengekomen. Dit betekent dat u vorderingen in verband met deze algemene voorwaarden, die gebaseerd zijn op de consumentenbeschermingswetten, naar keuze in Bochum/Duitsland of in het EU-land waar u woont, kunt instellen. Bent u een consument met gebruikelijke woonplaats in de EU, dan geniet u bovendien van de dwingende bepalingen van het recht van uw lidstaat van verblijf.

14. Slotbepaling

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig zou zijn, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.

- EINDE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN -

OPMERKINGEN OVER DE AFVOER VAN BATTERIJEN

In het kader van de verkoop van batterijen en accu's (hierna “batterijen” genoemd) bij de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn we verplicht om u op het volgende te wijzen: U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht om verbruikte batterijen in te leveren. U kunt verbruikte batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment aanbieden of hebben aangeboden, gratis terugsturen naar ons postadres. De pictogrammen op de batterijen hebben de volgende betekenis: De doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gedeponeerd. In de buurt van het vuilnisbakpictogram bevindt zich de chemische naam van de schadelijke stof. “Cd” betekent dat de batterij meer dan 0,002 massapercent cadmium bevat. “Pb” betekent dat de batterij meer dan 0,004 massapercent lood bevat. “Hg” betekent dat de batterij meer dan 0,0005 massapercent kwikzilver bevat.

Laatst bekeken
 • |