Herroepingsrecht

Herroepingsrecht van de consument en herroepingsinstructie

(1) Als consument beschikt u bij het sluiten van een online kooptransactie over een wettelijk herroepingsrecht, waarover de Aanbieder u, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, hieronder informeert. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn in lid (2) geregeld. In lid (3) bevindt zich een voorbeeld van een herroepingsformulier.

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de transportmaatschappij is, de Artikelen in ontvangst hebt genomen. Wanneer in het kader van een bestelling de Artikelen apart worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de transportmaatschappij is, de laatste Artikelen in ontvangst hebt genomen. Bij levering van een Artikel in meerdere deelzendingen is de ontvangst van de laatste deelzending of het laatste stuk maatgevend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een eenduidige verklaring (bijv. per post, e-mail of fax) te informeren over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Contactadres:
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Duitsland
E-mail: info@kompernass.de
Telefoon: 02327/3018-0
Fax: 02327/3018-100

U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om uw herroepingsrecht te doen gelden, hoeft u slechts de melding over de uitoefening van uw herroepingsrecht nog voor het einde van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zijn we verplicht om alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leverkosten (uitgezonderd de extra kosten als u een andere leveringsmethode dan door de ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen) onmiddellijk terug te betalen, en dit uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw bericht over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij we uitdrukkelijk een andere methode met u zijn overeengekomen. In geen geval worden aan u onkosten wegens deze terugbetaling berekend. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de Artikelen terug ontvangen hebben of totdat u hebt bewezen dat u de Artikelen hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk van deze twee feiten eerder plaatsvindt.

U dient de Artikelen onmiddellijk terug te sturen of te bezorgen, en dit uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons informeert over uw herroeping van deze overeenkomst. Ook als u de Artikelen nog voor het einde van deze periode van veertien dagen terugstuurt, blijft deze termijn onverlet.

De directe kosten voor de retournering van de Artikelen zijn voor uw rekening. U hoeft eventuele waardevermindering van de Artikelen alleen te vergoeden wanneer deze waardevermindering te wijten is aan gebruik van de Artikelen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de kwaliteit, eigenschappen of werking.

~ Einde van de herroepingsinstructie ~

(2) Dit herroepingsrecht bestaat niet bij online kooptransactie voor het leveren van verzegelde Artikelen die wegens gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor retournering, wanneer de verzegeling na de levering werd verwijderd.

(3) Herroepingsformulier

(Wilt u de overeenkomst herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons toe.)

Aan
Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
Duitsland

E-mail: info@kompernass.de
Fax: 02327/3018-100

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende Artikelen (*)/het verstrekken van de volgende diensten (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren bericht)
Datum (*)

Overbodige opties doorstrepen.

Laatst bekeken
  • |